Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
MTBS
Wydawanie wniosków na budynek
Przetargi
Inwestycje w realizacji
Jak otrzymać mieszkanie
Kontakt
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malbork, 10-07-2019r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót: do 14 m-cy od przekazania placu budowy

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest: Krzysztof Nosko. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  fertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem: OFERTA-ZP-03/2019 - budowa budynku "R" do dnia 29.07.2019r. do godziny 12 00.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.07.2019r. o godzinie 1215.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 571732-N-2019

  Do pobrania: http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.R.doc

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu

  Malbork 05.07.2019r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego MTBS/ZP-02/2019 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa budynku mieszkalnego „R” przy ul. Czerskiego w Malborku „ zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: „93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 29.07.2019 r./ ZP-03/2019

  Malbork, 29-07-2019r.

  INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 29.07.2019 r.(Przetarg Budowa Budynku "R") na stronie:

  http://tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.06.2019 r. PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R"

  Malbork, 27-06-2019r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.06.2019 r. PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku" Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

  Treść pytań z dnia 24.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24.06.2019 w której zamawiający informuje, że w zakresie prac jest wykonania przyłącza C.O. prosimy o udostepnienie projektu przyłącza.

  Odpowiedź: Projekt był wykonany . W wersji elektronicznej będzie udostępniony 01.07.2019 .Wycenę proszę sporządzić na podstawie przedmiaru robót.

  2.Prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej naliczenia 8% stawki Vat dla kuchenek elektrycznych.

  Odpowiedź: W związku z różnymi stanowiskami w kwestii wysokości VAT dla gotowych urządzeń , dla kuchenek elektrycznych proszę przyjąć VAT w wysokości 23 %.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Treść pytań z dnia 13-17.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  Malbork, 24-06-2019r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 24.06.2019 r. PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"

  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

  Treść pytań z dnia 13-17.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Prosimy o potwierdzenie, że mury oporowe zjazdów do garaży należy wykonać z gazonów jak przy budynkach P i O, zamiast żelbetowych . Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie gazonów w roli murów oporowych, uwzględniając założenia konstrukcyjne co do ich wytrzymałości.

  2.Prosimy o podanie rodzaju nawiewników jaki należy przyjąć do oferty. Odpowiedź: Powinny być to nawiewniki ciśnieniowe naramowe automatyczne z ręczną możliwością otwarcia i zamknięcia przysłon. Wymagany przepływ powietrza szacuje się na min. 35m3/h .

  1.Prosimy o potwierdzenie, że inwestor dopuszcza wykonanie ścian nośnych z cegły grubości 24cm (obecnie cegły gr 25 cm są trudnodostępne) . Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie ścian nośnych z bloczków grubości 24cm pod warunkiem zapewnienia tych samych właściwości wytrzymałościowych co materiał przyjęty w projekcie.

  2. Czy inwestor dopuszcza alternatywny system odwodnienia dachu? Odpowiedź: Zezwala się na alternatywny system odwodnienia dachu.

  3. Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach wejściowych do wiatrołapu należy zastosować kratkę wentylacyjna p.poż. Odpowiedź: W drzwiach do wiatrołapu oznaczonych jako D1w należy wykonać kratkę wentylacyjną p.poż EI60.

  1. Zgłaszamy, że na odcieku kanalizacji sanitarnej S1-S2 i dalej wzdłuż budynku występuje kolizja z przewodem teletechnicznym. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający na własny koszt wykona przebudowę sieci teletechnicznej. Odpowiedź: Z projektu, na wymienionym odcinku i dalej wzdłuż budynku, nie wynika żadna kolizja kanalizacji sanitarnej z przewodem sieci teletechnicznej

  2.Prosimy o potwierdzenie, że odcinek kanalizacji sanitarnej biegnący na wzdłuż szczytu budynku należy zakończyć dodatkową studnią. Obecnie na dostępnych rysunkach sieć nie ma zakończenia. Odpowiedź: Odcinek kanalizacji sanitarnej kończy się na działce 16/366, należącej do inwestora, gdzie zaprojektowana jest kolejna inwestycja, budynek mieszkalny "S". Zezwala się na wykonanie dodatkowej studni na granicy inwestycji

  3. Prosimy o uzupełnienie profili kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1-S2 i wzdłuż szczytu budynku. Odpowiedź: Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S2 i dalej wzdłuż budynku, zgodnie z dokumentacją, opisany jest jako ?200 z PVC

  4. Prosimy o potwierdzenie, że przy obliczaniu wartość brutto zadania dla dostawy kuchenek elektrycznych należy przyjąć stawkę 23%. Odpowiedź: Dostawa sprzętu AGD dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega preferencyjnej stawce podatku VAT w wysokości 8%.

  5. Prosimy o potwierdzenie, że wykonania przyłącza C.O. nie jest przedmiotem postępowania . Odpowiedź: Wykonanie przyłącza ciepłowniczego jest przedmiotem postępowania.

  1. Zgłaszamy, że w udostępnionym materiałach nie ma przedmiaru robót w zakresie zagospodarowania terenu - nawierzchnie parkingów i dróg. Prosimy o pilne uzupełnienie. Odpowiedź: Materiały zostaną uzupełnione o brakujący przedmiar robót.

  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 19.06.2019 r.

  Malbork, 19-06-2019r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 19.06.2019 r.

  PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"

  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 13.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Prosimy o potwierdzenie, że warstwy dachowe należy wykonać zgodnie z pozycjami ujętymi w udostępnionym przedmiarze robót, bez uwzględniania keramzytu i warstwy dociskowej .

  Odpowiedź: Warstwy dachowe należy wykonać zgodnie z warstwami przyjętymi w projekcie, czyli uwzględniając warstwę dociskową z betonu gr. 4-6 cm, oraz alternatywną warstwę spadkową z klinów styropianowych.

  2.Zgodnie z opisem windy znajdującym się w pozycji 275 przedmiaru robót - ściany kabiny i sufit należy wykonać z blachy nierdzewnej i pomalować na kolor biały. Prosimy o potwierdzenie takiego wykonania kabiny windy. Malowanie blachy nierdzewnej jest elementem nie standardowym , który bardzo podraża urządzenie, malowanie jest ponadto bardzo podatne na zarysowania i jak inne uszkodzenia mechaniczne nie podlega gwarancji. Wnosimy o rezygnację z malowania wewnętrznych ścian kabiny windy. Odpowiedź: Odstąpić od malowania wnętrza kabiny windy.

  3.Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę okienną należy wycenić jako PCV.

  Odpowiedź: Zgodnie z projektem stolarka okienna została przyjęta i wyceniona jako PVC.

  4. Prosimy o określenie zewnętrznego koloru stolarki oraz potwierdzenie, że od wewnątrz należy zastosować biały kolor. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykonanie stolarki PVC jako obustronnie białej.

  5. Prosimy o określenie koloru stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek.

  Odpowiedź: Kolor stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek należy wykonać w jednakowym kolorze co kolor stolarki okiennej- białe.

  6. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne wiatrołapu D1w należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania otworu wentylacyjnego - zgodnie z opisem na rys. A.19.

  Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wiatrołapu należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym.

  7.Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych D1z szklenie bezpieczne należy wykonać od zewnątrz.

  Odpowiedź: Szklenie drzwi zewnętrznych D1z należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

  8. Prosimy o potwierdzenie, ze dla drzwi wewnętrznych D1w należy zastosować szklenie pojedyncze bezpieczne.

  Odpowiedź: Szklenie drzwi wewnętrznych D1w należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

  9. Prosimy o informację, czy drzwi wejściowe do klatek schodowych D1z maja być wyposażone w elektrozaczep oraz czy samozamykacz ma posiadać blokadę oraz funkcje przełączania dzień i noc?

  Odpowiedź: Zastosować elektrozaczepy oraz samozamykacze z blokadą natomiast bez funkcji dzień i noc.

  10. Prosimy o wyjaśnienie który sposób mocowania szkła w balustradach balkonowych należy zastosować : zgodnie z rysunkami elewacji szkło mocowane punktowo, zgodnie z projektem balustrad mocowane w ceowniku z uszczelkami - proponujemy wykonanie balustrad mocowanych punktowo.

  Odpowiedź: Dopuszcza się mocowanie szkła punktowo wg systemu balustrad.

  11. Projekt szczegółowy nie przewiduje wykonania balustrad z elementów skręcanych , a tylko tak mogą być mocowane poszczególne elementy po ocynkowaniu ogniowym i malowaniu proszkowym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej, zarówno balustrady balkonowe jaki i dla klatek schodowych. Odpowiedź: Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej z elementów skręcanych - zarówno balustrady zewnętrzne jak i wewnętrzne

  12.Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi wewnątrz lokalowe w mieszkaniach wycenić z wypełnieniem "plaster miodu"- proponujemy zastosowanie drzwi ramiakowych.

  Odpowiedź: Proponujemy zastosować drzwi ramiakowe.

  13. Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki okleiny oraz rodzaju i materiały klamek dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4. Odpowiedź: Należy wykonać klamki w kolorze matowego inoxu, okleina drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze jasnej olchy. 14. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ościeżnice stałe, nieregulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4 Odpowiedź: W drzwiach wewnętrznych należy przyjąć ościeżnice drewniane regulowane z listwami maskującymi.

  15.Prosimy o podanie klasy odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań D2. Odpowiedź: Klasa odporności na włamanie drzwi wejściowych do mieszkań - klasa RC 3

  16.Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe w kolorze szarym z ościeżnicą systemową. Odpowiedź: Drzwi do pomieszczeń technicznych należy przyjąć w kolorze białym lub szarym z ościeżnicą systemową.

  17.Prosimy o potwierdzenie, ze parapety wewnętrzne należy wycenić z konglomeratu gr. 2cm w kolorach jasnych pastelowych. Odpowiedź:Parapety wewnętrzne wykonać z PCW w kolorze stolarki okienne. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym (RAL 7035 lub 7040).

  18.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian murowanych na klej cienkowarstwowy. Zgodnie z przedmiarami robót ściany należy murować na zaprawie tradycyjnej. Taki sposób wykonania ścian znacząco podnosi koszty wykonania. . Odpowiedź:Projektant wyraził zgodę na użycie zaprawy cienkowarstwowej, jednak ma ona spełniać wymagania konstrukcyjne pod względem wytrzymałości na ściskanie zgodnie z projektem konstrukcji.

  19.Zgodnie z dokumentacją na balkonach nie wykonuje się izolacji termicznej, natomiast w pozycji 244 ujęto wykonanie na balkonach izolacji poziomych z styropiany gr 2 cm. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją. Odpowiedź:Zgodnie z projektem architektonicznym, balkony nie zawierają izolacji termicznej.

  20.Prosimy o określenie sposobu wykończenia spodów balkonów? Odpowiedź:Spody balkonów wykańczać gładzią szpachlową zgodnie z projektem kolorystyki budynku.

  21.Prosimy o potwierdzenie, że na balkonach należy wykonać izolacje z papy oraz obróbki blacharskie. Odpowiedź:Na balkonach należy wykonać izolacje z papy oraz obróbkę blacharską.

  22.Prosimy o korektę przedmiaru w zakresie wykonania tynków mozaikowych w przedmiarze podano 41,367 według nas jest to 190 m2. " Odpowiedź:Tynki mozaikowe okalają budynek o obwodzie 137,89 mb i sięgają wysokości 30cm ponad poziom terenu. Wg projektu powierzchnia pokryta tynkiem mozaikowym wynosi właśnie 41,37m2.

  23. Czy bramy do garaży maja być ocieplane? Odpowiedź:Bramy garażowe powinny być ocieplone

  24.Na rzucie III i IV pietra znajdują się zapisy o wykonanie dodatkowych pasów styropianu gr 8 cm. Proszę o podanie szerokość i wysokości pogrubień w osi 5 i 20. Odpowiedź:W narożnikach wskazywanych przez osie 5 i 20, przedstawiony na rzutach styropian gr. 8 cm, występuje na elewacji w postaci poziomych i pionowych pasów. Poziome pasy o wysokości 30 cm, mają łączną długość 11,68 m. Styropian pionowo występuje jako 2 pasy o wymiarach 0,4x5,51 m.

  25.Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr. A.29 ( w przedmiarach mamy 5 elementów na łazienkę a zgodnie z rysunkiem jest 6 elementów). Odpowiedź: W wycenie należy ująć wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr A.29. Rysunek przedstawia 5 uchwytów dla niepełnosprawnych i siedzisko przy brodziku.

  26.Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wyposażenia dla niepełnosprawnych jako malowane w kolorze białym. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza dostosowanie wyposażenia dla niepełnosprawnych jako malowane w kolorze białym. 27.Prosimy o potwierdzenie, że na styropianie AQUA użytym do izolacji ścian piwnicy nie należy wykonywać tynków. Odpowiedź:Na styropianie wodoodpornym AQUA należy wykonać tynk mozaikowy na wysokości ponad poziomem terenu.

  28.Prosimy o potwierdzenie, że należy użyć Paneli podłogowych gr 8mm AC4 zgodnie z przedmiarem robót. Odpowiedź:Należy użyć paneli podłogowych gr. 8 mm o klasie ścieralności AC4 zgodnie z tym przyjętym w przedmiarze robót.

  29.Prosimy o potwierdzeni, że dopuszcza się użycie brodzików, kompaktów dla niepełnosprawnych innych producentów niżeli wskazanych w dokumentacji i przedmiarach. Odpowiedź:Projekt nie narzuca producentów wyposażenia. Brodziki i kompakty dla niepełnosprawnych powinny odpowiadać wymiarom i rozlokowaniu zgodnemu z opracowaniem.

  30.Przedmiar robót nie przewiduje izolacji pod glazurę. Proszę o potwierdzeni, że zamawiający nie będzie wymagał wykonania tych izolacji. Odpowiedź:Zgodnie z przedmiarem robót przewiduje się izolację podposadzkową w całym budynku. Prosimy o doprecyzowanie pytania.

  31.Zgodnie z dokumentacją w piwnicach jako izolacje pod posadzkową przewidziano tylko folie PE. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający i inspektor nadzoru nie będzie wymagał wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej. Odpowiedź:Projektant potwierdza prawidłowość zastosowania foli PE jako izolacji podposadzkowej w piwnicach.

  32.Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przedmiaru robót wnioskujemy o zmianę terminu składania oferty na dzień 02.07.2019. Odpowiedź:Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 02.07.2019.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie nr 540122612-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY Ogłoszenia o zamówieniu

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer :558009-N-2019

  Data :07/06/2019

  SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 722 664, e-mail sekretariat@tbs.malbork.pl, faks 552 722 664. Adres strony internetowej (url): www.tbs.malbork.pl

  SEKCJA II : ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

  Numer sekcji: IV Punkt: 6.2

  W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24

  W ogłoszeniu powinno być:Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-02

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BUD. R

  Malbork, 10-06-2019r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64

  ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót: do 14 m-cy od przekazania placu budowy

  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Krzysztof Nosko. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  fertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem: OFERTA-ZP-02/2019 - budowa budynku "R" do dnia 24.06.2019r. do godziny 1200.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2019r. o godzinie 1215.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 558009-N-2019

  Do pobrania na stronie http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.R.doc

  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,PRZEDMIARY BUD.R.rar

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2019-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 01.12.2017 r.(Przetarg Budowa Budynku "P")

  Malbork, 01-12-2017r.

  INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 01.12.2017 r.(Przetarg Budowa Budynku "P")

  na stronie: http://tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 28.11.2017 r.

  Malbork, 28-11-2017r.

  INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 28.11.2017 r.

  na stronie: http://tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi 

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg Budynek "P"

  Malbork, 16-11-2017r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku"

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót: 12 m-cy od przekazania placu budowy

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:

  Krzysztof Nosko. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem: OFERTA-ZP-04/2017 - budowa budynku "P" do dnia 01.12.2017r. do godziny 1100.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.12.2017r. o godzinie 1115.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 615405-N-2017

  Dokumenty Do pobrania: http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malbork, 13-11-2017r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Czerskiego w Malborku."

  Termin rozpoczęcia budowy: po podpiasaniu umowy.

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 30 marzec 2018r.

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest: Krzysztof Nosko. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem: OFERTA-MTBS/ZP-03/2017 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do dnia 28.11.2017r. do godziny 1100.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.11.2017r. o godzinie 1115.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 613608-N-2017

  Do pobrania dokumentacja na stronie: http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU bud.

                                                                                                                                                              Malbork, 19-10-2017r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

  dostępna na stronie http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z PRZETARGU NA BUDYNEK "P" W DNIU 06.10.2017 r.

  Malbork, 06-10-2017r.

  INFORMACJA O OTWARCIU  OFERT  Z PRZETARGU NA BUDYNEK "P" W DNIU 06.10.2017 r.

  dostępne na stronie http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi 

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 03.10.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 03-10-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 03.10.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 02.10.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1. Proszę o udostepnienie projektu nasadzeń drzew i krzewów wokół budynku. W dostępnej dokumentacji i przedmiarach nie ma informacji jakiej wielkości i rodzaju mają być drzewa i krzewy, które są przedmiotem zamówienia, uniemożliwia to wykonanie wyceny.

  Odpowiedź: Dla osiedlowego placu rekreacyjnego ( dz. nr 16/325 ) zestawienie roślinności projektowanej znajduje się na str. 14 projektu - zieleń - osiedlowy plac rekreacyjny ( poz. 18 wykazu dokumentacji ). Dla zieleni przy budynku "P" ( dz. 16/324 ) zestawienie roślinności projektowanej znajduje się na str. 4 "Projektu zieleni budynek mieszkalny "P" MTBS przy ul. Czerskiego " 2.Czy zamawiający dopuszcza montaż placu zabaw przy użyciu elementów innej firmy niżeli wskazana w dokumentacji np. Novum?

  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń placu zabaw innej firmy, niż wskazana w dokumentacji. Natomiast ilość urządzeń musi być taka jak w dokumentacji. Funkcja i parametry urządzeń musi być zbliżona do zaprojektowanych. Do oferty załączyć foldery proponowanych urządzeń.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 29-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 28.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dla branży elektrycznej. 

  Odpowiedź: Inwestor nie posiada zestawienia materiałów do przedmiaru robót elektrycznych. Można je sporządzić na podstawie przedmiaru i projektu technicznego robót elektrycznych.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 28.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 28-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 28.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 26.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów do przedmiaru robót elektrycznych .

  Odpowiedź: Inwestor nie posiada zestawienia materiałów do przedmiaru robót elektrycznych. Można je sporządzić na podstawie przedmiaru i projektu technicznego robót elektrycznych.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 27-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 26.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1. Informuje, że w przekazanym w dniu 25.09.2017 przedmiarze w pozycji 39 przyjęto niewłaściwą ilość ścian szybu windowego (w przedmiarze ujęto tylko 1 szyb oraz wprowadzona błędna wysokość szybu tj. 12m- powinno być 19,62). Proszę o ponowną korektę przedmiaru.

  Odpowiedź: Skorygowano pozycję nr 39 odnoszącą się do ścian szybu windowego.

  Przedmiar poprawiony.pdf do pobrania na stronie tbs.malbork.pl w dziale przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 27-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 25.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1. Brak informacji w przedmiarze dot.: " Stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrznych DB1 oraz DB2. " Stolarki okiennej - W1 " Powierzchni płyt kanałowych w piwnicy: dot. płyt o symbolach "a", "b", i "c".

  Czy powyższe elementy/powierzchnie należy uwzględnić w kosztorysie? Proszę o korektę przedmiaru robót, tak, aby był zgodny z dokumentacją.

  Odpowiedź: - Stolarka drzwiowa DB1 oraz DB2 to stolarka balkonowa ujęta w poz. 206. - Stolarka okienna W1 - odpowiedz udzielono w dniu 25.09.2017r. Wykonano korektę w przedmiarze robót. - Do powierzchni płyt kanałowych należy dodać powierzchnie płyt "a", "b" i "c". Poprawiono i uzupełniono przedmiar.

  2. Ilości niezgodne z przedmiarem - proszę o weryfikację " Strop nad parterem i schody (+pozostałe nadziemne kondygnacje)

  - wg moich obliczeń powierzchnia balkonów dla stropu nad piwnicą wynosi 106,976 m2. Z uwagi na zmianę powierzchni balkonów zmieni się również: wartość zbrojenia z wartości 0,8177t na wartość 0,856t oraz objętość nadbetonu: z 12,7768 m3 na wartość 13,372 m3.

  - Proszę o weryfikację ilości powierzchni balkonów, objętości nadbetonu oraz zbrojenia nadbetonu dla wszystkich kondygnacji budynku.

  Odpowiedź: Podana powierzchnia różni się o 4,76m2 na kondygnacji. Różnica może być spowodowana przyjętą grubością łącznika balkonowego, która w projekcie architektonicznym wynosi 15cm, zaś w projekcie konstrukcyjnym 8cm. Należy przyjąć łącznik balkonowy o grubości spełniającej izolacje termiczną oraz nośność zgodnie z zaleceniami producenta, wskutek czego powstanie ostateczna wartość powierzchni balkonu. Przedmiar dotyczący powierzchni balkonów w związku z powyższym pozostawiamy bez zmian.

  3. Proszę o wyjaśnienie do czego odnosi się Poz.80 przedmiaru budowlanego. Odpowiedź: Poz. 80 zdublowała pracę wykonania balkonów.

  Odpowiedź udzielono w dniu 25.09.2017r - wykonano korektę do przedmiaru robót.

  Przedmiar poprawiony.pdf na stronie TBS w dziale przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 26.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 26-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 26.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 25.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1. W przedmiarach nie ujęto witryn W1. Proszę o korektę przedmiaru robót.

  Odpowiedź: Wykonano korektę przedmiaru robót w której ujęto witrynę W1

  2. Prosimy o wskazanie, których stropów dotyczy pozycja nr 80. Według przeprowadzonej analizy przedmiarów pozycja nr 80 dubluje prace ujęte w pozycjach 77, i 79. Proszę o korektę przedmiaru.

  Odpowiedź: Pozycja odnośnie "żelbetowych płyt stropowych grubości 15cm" dublowała prace ujęte w poprzednich pozycjach. Wprowadzono stosowną korektę do przedmiaru robót.

  Przedmiar poprawiony.pdf na stronie tbs.malbork.pl

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 25.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 25-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 25.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 22.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Informujemy, że w pozycji 190 przedmiaru robót założono błędną grubość szlichty betonowe. Zgodnie z dostępną dokumentacja na warstwie styropianu należy wykonać 4cm warstwy dociskowej. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.

  Odpowiedź: Korekta przedmiaru została wykonana. Grubość warstwy powinna wynosić 40mm, zmieniony zostanie KNR .

  2.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian murowanych na klej cienkowarstwowy. Zgodnie z przedmiarami robót ściany należy murować na zaprawie tradycyjnej. Taki sposób wykonania ścian znacząco podnosi koszty wykonania.

  Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na użycie zaprawy cienkowarstwowej, jednak ma ona spełniać wymagania konstrukcyjne pod względem wytrzymałości na ściskanie zgodnie z projektem konstrukcji.

  3. Zgodnie z dokumentacją na balkonach nie wykonuje się izolacji termicznej, natomiast w pozycji 244 ujęto wykonanie na balkonach izolacji poziomych z styropiany gr 2 cm. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.

  Odpowiedź: Zgodnie z projektem architektonicznym, balkony nie zawierają izolacji termicznej. W załączniku przesyłamy poprawiony przedmiar.

  4. Zgodnie z dokumentacją ściany szybów windowych należy wykonać jako murowane z pełnych bloczków silikatowych grubości 18 cm klasy 20 MPa na zaprawie zwykłej klasy M5 MPa. W dostępnych przedmiarach dział 5- szyb windowy nie ma pozycji dotyczącej wykonania w/w ścian. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.

  Odpowiedź: Korekta przedmiaru została wykonana. Dodano wykonanie ścian szybu windy z bloczków silikatowych gr. 18cm klasy 20MPa.

  5. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się wykonanie mebli miejskich zaprojektowanych na placu rekreacyjnym (rys MA.9) jako betonowych wykończonych grysem granitowym (taki sposób wykończenie proponuje wskazany w odpowiedziach wykonawca).

  Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na wykonanie mebli miejskich z betonu architektonicznego wykończonych nawierzchnią chropowatą z grysu granitowego frakcji do 8mm .

  6. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką klasę betonu należy użyć do wykonania fundamentów (opis techniczny mówi o betonie B25, natomiast na rysunkach są zapisy o użyciu B20).

  Odpowiedź: Po konsultacji z konstruktorem, do wykonania fundamentów należy przyjąć beton B20 (C16/20 ) .

  Przedmiar.pdf  do pobrania w dziale przetargi na stronie: tbs.malbork.pl

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 22-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 15.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna O3 z podziałem na dwie kwatery? Wykonanie Okna O3 z profili PCV w obecnym, zaprojektowanym kształcie ze względu na wielkość tafli szkła jest niemożliwe technicznie i nie zgodne z żadną aprobata techniczna dostępnych na rynku producentów stolarki.

  Odpowiedź: Wykonanie okien o tego typu powierzchni jest możliwe. Dopuszcza się wykonanie podziału poziomego okna na dwie kwatery, dzieląc arkusz szyby na wysokości 85cm nad poziomem kondygnacji. W załączeniu rysunek.

  Zał. do Pyt. 45 odpowiedzi z dnia 20.09.17.pdf do pobrania na stornie TBS w dziale przetargi.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P"

  Malbork, 22-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 21.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Na jakim etapie przetargu należy złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy? Wg SIWZ dział X.pkt.5 b) kosztorys ofertowy należy złożyć wraz z ofertą, natomiast wg SIWZ dział XII widnieje informacja , iż wybrany oferent zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.

  Odpowiedź: W SIWZ dział X w pkt. 5b wyrazy "kosztorys ofertowy" zastępuje się wyrazami "HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY " . Po wyrazach pkt XII SIWZ dopisuje się zdanie: " kosztorys ofertowy składa wybrany w przetargu oferent przed podpisaniem umowy, na wartości zgodne w poszczególnych pozycjach "HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO " złożonego z ofertą

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -

  Malbork, 22-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 20.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Prosimy o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 14 z dnia 20.09.2017r. - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia opisu i folderu dotyczącego wind przez Wykonawcę do oferty.

  Odpowiedź: Tak

  2.Prosimy o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 7 z dnia 20.09.2017r. - z uwagi na treść odpowiedzi Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że zawarty w pkt IV SIWZ termin 17.10.2018r. jest terminem zakończenia prac budowlanych. Ponad to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający upoważni Wykonawcę do czynności przed odpowiednimi organami w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z wyprzedzeniem co najmniej 30dni.

  Odpowiedź: Termin 17.11.2018. jest terminem zakończenia wszystkich robót objętych zamówieniem. Zamawiający upoważni Wykonawcę do czynności związanych z pozwoleniem na użytkowanie na jego wniosek.

  3.Prosimy o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 44 z dnia 20.09.2017r. - prosimy o wskazanie, w którym miejscu przedmiarów należy ująć wskazane pozycje przedmiarowe.

  Odpowiedź:Prosimy ująć w HARMONOGRAMIE- RZECZOWO-FINANSOWYM - element "Roboty budowlane jako kolejna poz. 30 o nazwie "inne" .

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    REŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -

  Malbork, 22-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r. PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu." Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 18.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę okienną należy wycenić jako PCV.

  Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na wykonanie stolarki okiennej z PVC .

  2.Prosimy o potwierdzenie, że kolor zewnętrzny stolarki to szary, a od wewnątrz biały.

  Odpowiedź: Należy wykonać stolarkę w dwóch kolorach, na zewnątrz budynku w kolorze szarym ( RAL 7035 lub 7040 ) od wewnątrz w kolorze białym.

  3. Prosimy o określenie koloru stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek.

  Odpowiedź: Kolor stolarki aluminiowej wejściowej do klatek należy wykonać w jednakowym kolorze co zewnętrzny kolor stolarki okiennej - szary ( RAL 7035 lub 7040 ) .

  4. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne wiatrołapu D1w należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania otworu wentylacyjnego - zgodnie z opisem na rys. A.19.

  Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wiatrołapu należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. W załączniku rysunek techniczny przedstawiający propozycję lokalizacji otworu wentylacyjnego.

  Załącznik do pytania nr 4.pdf  do pobrania na stonie TBS w dziale przetargi

  5. Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych D1z szklenie bezpieczne należy wykonać od zewnątrz.

  Odpowiedź: Szklenie drzwi zewnętrznych D1 należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

  6. Prosimy o potwierdzenie, ze dla drzwi wewnętrznych D1w należy zastosować szklenie pojedyncze bezpieczne.

  Odpowiedź: Szklenie drzwi wewnętrznych D1 należy jako bezpieczne po obydwu stronach.

  7. Prosimy o informację, czy drzwi wejściowe do klatek schodowych D1z maja być wyposażone w elektrozaczep oraz czy samozamykacz ma posiadać blokadę oraz funkcje przełączania dzień i noc?

  dpowiedź: Projektant wyraża zgodę na zastosowanie elektrozaczepu oraz samozamykacza z blokadą natomiast bez funkcji dzień i noc.

  8. Prosimy o wskazanie przykładowego producenta mebli miejskich z betonu architektonicznego zaprojektowanych na placu rekreacyjnym.

  Odpowiedź: Przykładowym producentem mebli miejskich z betonu architektonicznego mogą być firma: Maciej Paluchowski - BASTER ul. Paderewskiego 82/28 Świecie, strona internetowa www.basterlawki.pl .

  9. Prosimy o wyjaśnienie który sposób mocowania szkła w balustradach balkonowych należy zastosować : zgodnie z rysunkami elewacji szkło mocowane punktowo, zgodnie z projektem balustrad mocowane w ceowniku z uszczelkami.

  Odpowiedź: Należy zastosować mocowanie zgodnie z projektem balustrad - mocowanie w ceowniku z uszczelkami.

  10. Projekt szczegółowy nie przewiduje wykonania balustrad z elementów skręcanych , a tylko tak mogą być mocowane poszczególne elementy po ocynkowaniu ogniowym i malowaniu proszkowym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej, zarówno balustrady balkonowe jaki i dla klatek schodowych. Odpowiedź: Balustrady należy wykonać ze stali zwykłej, malowanej proszkowo, spawanej bezpośrednio na budowie, bądź na zamówienie prefabrykowanych gotowych elementów z wytwórni stalowej.

  11. Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi wewnątrz lokalowe w mieszkaniach wycenić z wypełnieniem "plaster miodu". Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wyposażyć w wypełnienie "plaster miodu " .

  12. Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki okleiny oraz rodzaju i materiały klamek dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4. Odpowiedź: Należy wykonać klamki w kolorze matowego inoxu, okleina drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze jasnej olchy.

  13. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ościeżnice stałe, nieregulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4.

  Odpowiedź: W drzwiach wewnętrznych należy przyjąć ościeżnice drewniane regulowane z listwami maskującymi.

  14. Prosimy o podanie klasy odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań D2.

  Odpowiedź: Klasa odporności na włamanie drzwi wejściowych do mieszkań - klasa RC 3 .

  15. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe w kolorze szarym z ościeżnicą systemową.

  dpowiedź: Drzwi do pomieszczeń technicznych należy przyjąć w kolorze białym lub szarym z ościeżnicą systemową.

  16. Prosimy o potwierdzenie, ze parapety wewnętrzne należy wycenić z konglomeratu gr. 2cm w kolorach jasnych pastelowych. Odpowiedź: Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu gr 2 cm w kolorach jasnych pastelowych. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym ( RAL 7035 lub 7040) .

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    poprawione załączniki nr 1 i 5 do

  Malbork, 21-09-2017r.

  Poprawione załączniki nr 1 i 5 do "PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowa budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

  Do pobrania na stonie:

  http://tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    W DNIU 20.09.2017 r. "PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu.

  Malbork, 20-09-2017r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE

  W DNIU 20.09.2017 r. "PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Odpowiedź: Według oświadczenia jednostki projektowania dokumentacja jest kompletna i spełnia wymogi formalne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym

  2.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Odpowiedź: zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami. W przypadku stwierdzenia braku proszę zadać pytanie.

  3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający dysponuje i będzie dysponował w wymaganym czasie ( dot. Sieci deszczowej - dz.16/69) terenem niezbędnym do wykonania inwestycji. Działki 16/325 i 16/324,16/326 są własnością Zamawiającego.

  4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. Odpowiedź: W przypadku wystąpienia takich sytuacji będą podejmowane decyzje.

  5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. Odpowiedź: Błędy lub braki w dokumentacji należy wskazać przed złożeniem ofert.

  6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. Odpowiedź: Tylko roboty nie ujęte w dokumentacji i przedmiarach robót będą traktowane jako roboty dodatkowe. Termin wykonania nie ulegnie zmianie.

  7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania oraz pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opinii SSE i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Wykonawcy.

  8. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

  9. W części III pod punktem 2.6, jest zapis o zakresie robót, który określa: przedmiar robót, dokumentacja techniczna, STWiOR, analogiczny zapis jest w części XII SIWZ -" Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz wyjaśnień Zamawiającego w trakcie postępowania.....", w projekcie umowy, który jest załącznikiem do SIWZ w § 11 w ustępie 1 znajduje się definicja robót nieprzewidzianych i dodatkowych - m.in. są to roboty nie objęte przedmiarem robót. Pytanie nasze jest następujące: czy wykonawca sporządzając cenę ofertową / w tym kosztorys ofertowy, który przedłoży po wygraniu przetargu/, ma się ściśle trzymać przedmiaru robót i nie zmieniać go w zakresie zarówno ilości jak i podstaw wyceny /mimo np. rozbieżności w stosunku do dokumentacji technicznej?/. § 4 projektu umowy określa wynagrodzenie jako kosztorysowe - zasadnym jest zatem by wykonawcy składający ofertę mieli ten sam zakres robót. Jak te zapisy mają się do zapisu na formularzu OFERTA - Zał. nr 1, gdzie jest zapis o tym, że przedmiary został zweryfikowane. Prosimy o wyjaśnienie tych sprzecznych zapisów. Odpowiedź: W § 11 w ustępie 1 jest zapis: " Za roboty nieprzewidziane i dodatkowe uważa się roboty, które nie są uwzględnione w dostarczonych przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej oraz wyjaśnieniach do SIWZ" i jest spójny z zapisami w cz. XII SIWZ. Wykonawcy mają ustalić cenę oferty ściśle wg dostarczonych przedmiarów robót. W przypadku rozbieżności należy zadać pytanie w celu wyjaśnienia.

  10. W cz. III str. 3 zamawiający informuje, iż podpisanie umowy o realizację uzależnione jest od przyznania przez Bank kredytu na realizację - czy zamawiający ma wiedzę kiedy może to nastąpić? Prosimy o informację. Odpowiedź: Decyzja Banku o przyznaniu kredytu nastąpi w X.2017r.-XI.2017r.

  11. SIWZ dział III - trzecie wytłuszczenie na str. 3 - w zakresie w jakim zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów wynikających z umowy z bankiem jest niezgodny z art. 140 ust. 1 PZP, zaś postanowienia te będą nieważne zgodnie z art. 140 ust. 3 PZP. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zdania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu, gdyż bez uzyskania kredytu realizacja budynku nie będzie możłiwa.

  12. W cz. III str. 3 oraz w § 6 ust. 6 zamawiający wymaga by wykonawca dokonał ubezpieczenia budowy, na czas wykonywania robót, od odpowiedzialności cywilnej i robót z cesją na bank - prosimy o informację na jaką wartość? netto czy brutto? Na jaką wartość ma być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a na jaką robót. Czy Zamawiający dopuści w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia? A wykonawca ubezpieczył by kontrakt od ryzyk budowy z cesją na bank? Odpowiedź: Zamawiający dopuści w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Ubezpieczenie winno być na wartość brutto umowy.

  13. SIWZ cz. III str. 3 Warunki wykonania zamówienia i wymagania zamawiającego - p. 8 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie SIWZ o możliwość zmiany dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach: - zmiany umowy w przypadku odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; - zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym - zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.; - zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp; - o możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy na skutek przedłożona dokumentacji projektowa zawierać będzie wady, przez co konieczne stanie się wprowadzenie robót zamiennych Odpowiedź: Zmiany Umowy na podst. Art. 144 ust.1 pkt1 w tym podwykonawców zostały uwzględnione w ogłoszeniu poz. IV.5. Zostało dopisane - zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym .

  14. Na str. 4 SIWZ zamawiający umieszcza zapis "Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis oferowanych WIND i dołączyć foldery, prospekty producenta zawierające dane techniczne i standard wyposażenia" wnosimy o wyjaśnienie kiedy i gdzie wykonawca ma przedstawić opis wind i foldery? Windy winny być opisane technicznie przez zamawiającego. W wykazie dokumentów w cz. VI nie figuruje taki wymóg. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na to, że zamawiający jest zobowiązany w trybie art. 29 PZP dokonać opisu zamówienia w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący, a ponadto w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzoną ofertę. Bezprawność zakwestionowanej klauzuli została także potwierdzona w orzecznictwie KIO (zob. wyrok KIO 184/10 z dnia 2 marca 2010 r., gdzie uznano: Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych., podobnie - wyrok KIO 171/13 z dnia 5 lutego 2013 r.). Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. postanowienia, jako niezgodnego z prawem. Odpowiedź: Opis wind znajduje się w elemencie 27 poz 275 przedmiaru robót budowlanych

  15. cz. V lit. D p. 3 ppkt. 1) SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca wybudował budynki mieszkalne w systemie deweloperskim, jako Generalny Realizator Inwestycji, kto ma wystawić poświadczenie? Czy Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania Poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zawiązanej na tym budynku, będącą zarządcą nieruchomości? Odpowiedź: Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  16. Czy wartość robót netto za zrealizowany budynek wskazaną na Zał. Nr 4 - "Wykaz robót budowlanych związanych z wykonywaniem w ciągu ostatnich 5 lat budynków mieszkalnych" w kwocie 4 mln zł należy traktować jako warunek udziału w postępowaniu? Odpowiedź: NIE

  17. cz. V lit. D p. 3 ppkt 2) SIWZ - aby wykazać spełnienie tego warunku zamawiającą wymaga przedłożenia w cz. VI - str. 9 SIWZ Wykazu osób wg zał. nr 5 do SIWZ. Wzór tego załącznika sporządzony jest wadliwie i tak: - niezasadne jest ograniczenie doświadczenia kierowników budowy i robót do ostatnich pięciu lat / brak podstaw prawnych i nie ma takiego wymogu w SIWZ, wnosimy o korektę załącznika, stosownie do zapisów zawartych w warunkach udziału - p. 3 w cz. V. SIWZ - "Wykaz osób, które będą kierowały robotami" wg zał. nr 5 do SIWZ - prosimy o potwierdzenie, że tabelkę z wykazem robót kierowanych należy wypełnić tylko odnośnie kierownika budowy a dla pozostałych kierowników branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej wypełnić p. 1-3 i podać lata doświadczenia zawodowego jako kierownika robót. Odpowiedź: Załącznik NR 5 wypełnia kierownik budowy, a kierownicy robót podają lata doświadczenia ( skorygowano załącznik NR 5 )

  18. Wnosimy również o zmianę warunku udziału dla kierownika robót elektrycznych tak, aby kierownikiem robót elektrycznych mogła być osoba z wykształceniem średnim tj. technik elektryk posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a które są wystarczające przy realizacji budownictwa mieszkaniowego. Analogicznie wnosimy o skreślenie wymogu "bez ograniczeń dla kierownika robót sanitarnych". Obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość, a zapisy SIWZ utrudniają bezpodstawnie ograniczają konkurencję. Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  19. Brakuje w SIWZ informacji na temat Załącznika Nr 6 do SIWZ - kiedy należy go złożyć. Odpowiedź: Załącznik Nr 6 należy złożyć z ofertą.

  20. Na str. 9 SIWZ p. 3 ppkt. 3) lit. b) pojawia się, wcześniej nie występujący w warunkach udziału określonych w SIWZ oraz w ogłoszeniu, wymóg wykazania kierownika robót budowlanych - wnosimy o skreślenie - błąd pisarski Odpowiedź: Wymóg wykazania kierownika robót budowlanych wykreślić błąd pisarski .

  21. Druk oferty p. 5 - zał. nr 1 do SIWZ - Zamawiający zaleca aby wykonawca zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania dodatkowych informacji celem dokonania oceny prac i wszelkich ewentualnych utrudnień. Wykonawca wskazuje, że to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia i nie może przerzucić odpowiedzialności za błędy popełnione w opisie na Wykonawcę. Jaki zatem cel ma sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna i jakie skutki Zamawiający wiąże z niedokonaniem takiej wizji przez Wykonawcę? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z druku oferty. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z druku oferty zapis: " przeprowadziliśmy wizję na terenie budowy w celu ustalenia wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia "

  22. § 5 ust. 3 projektu umowy - wnosimy o pozostawienie możliwości naliczenia odsetek w wysokości ustawowej Odpowiedź: Zapis § 5 ust.3 projektu umowy pozostaje bez zmian.

  23. § 6 ust. 14 projektu umowy - Wykonawca wnosi, by skorzystanie z tego uprawnienia poprzedzone było złożonym przez zamawiającego uzasadnieniem na piśmie Odpowiedź: Zapis § 6 ust. 14 brzmi " na pisemne uzasadnione żądanie Inwestora" - zatem wyczerpuje wniosek i pozostaje bez zmian.

  24. § 12 ust. 5 projektu umowy - określa zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3% natomiast SIWZ cz. XV na 10% - jaka ma być prawidłowa wartość? Odpowiedź: W § 12 ust. 5 projektu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być 10%.

  25. § 13 ust. 3 projektu umowy - prosimy o potwierdzenie, że opisana tu kara umowna dotyczy terminu końcowego zakończenia robót określonego w § 3 ust. 1 lit. b. Odpowiedź: Tak, kara dotyczy końcowego terminu wykonania robót.

  26. § 16 ust. 3 projektu umowy - wnosimy o dopisanie proponowanych przez nas w niniejszym piśmie dodatkowych ustaleń jak w p. 13. Odpowiedź: Jak w punkcie 13.

  27. Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert o 10 dni. Odpowiedź: Termin składania ofert 06.10.2017 godz. 11:00.

  28. § 3 ust. 1 pkt. c) projektu umowy - Wykonawca wnosi o wskazanie terminu rozliczenia finansowo rzeczowego inwestycji. Odpowiedź: Termin rozliczenia finansowo-rzeczowego inwestycji do 18.12.2018.

  29. § 3 projektu umowy - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu: "Wykonawca ma prawo do zmiany powyższych terminów wyłącznie z przyczyn niezależnych od niego." Poprzez dodanie stwierdzenia: "bądź innych przyczyn przewidzianych w niniejszej umowie". Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapisy § 3 umowy o dodanie po słowach " niezależnych od niego " " bądź innych przyczyn przewidzianych w niniejszej umowie "

  30. § 5 ust. 3 projektu umowy - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ustępu 3 w zakresie ustalonej wysokości odsetek ustawowych poprzez ich ujednolicenie z zapisem § 7 ust. 9 Umowy. Odpowiedź: Zapis § 6 ust. 9 jest następujący: Z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Inwestor zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy pełnej kwoty wyszczególnionej na fakturze ( potwierdzonej przez Inwestora ) wraz z odsetkami w wysokości 25% odsetek ustawowych.

  31. § 6 ust. 9 projektu umowy - wnosimy o skrócenie 14 dniowego terminu na akceptację przez Zamawiającego umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo do 7 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na akceptację umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo do 7 dni. ( § 6 ust. 9 projektu umowy )

  32. § 6 ust. 23. projektu umowy - Wykonawca wnosi o dookreślenie jakie aktualne dokumenty i informacje Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać w okresach półrocznych Inwestorowi (oprócz sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta). Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do składania w okresach półrocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz zgody na przekazanie tych dokumentów do Banku. ( § 6 ust.23 projektu umowy )

  33. § 6 ust. 24 projektu umowy - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu: "Zobowiązania Wykonawcy upływają z chwilą upływu rękojmi w stosunku do zrealizowanej inwestycji". Wykonawca wnosi o wyjaśnienie których zobowiązań Wykonawcy dotyczy przedmiotowy zapis, bowiem część ze zobowiązań Wykonawcy wygasa wraz z wykonaniem przedmiotu umowy. Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia § 6 ust. 24 projektu umowy o dopisanie po słowach " zrealizowanej inwestycji " zapisu o treści " zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami "

  34. § 10 projektu umowy - wnosimy o uzupełnienie zapisów ust. 2, że "Komisja dokona odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu na wniosek Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru". Odpowiedź: § 10 projektu umowy pozostaje bez zmian

  35. § 12 ust. 4 projektu umowy - Wykonawca wnosi o dodanie do przywołanego ustępu zapisu zgodnie z którym: "(.) Inwestor jest upoważniony do zatrudnienia innej osoby prawnej lub fizycznej na koszt Wykonawcy, chyba że Inwestor ustalił z Wykonawcą inny termin na przystąpienie do robót mających na celu usuniecie usterki lub wady". Zapis ten wówczas będzie spójny ze zdaniem pierwszym ustępu zgodnie z którym usunięcie wszystkich usterek i wad nastąpi w terminach uzgodnionych z Inwestorem. Odpowiedź: § 12 ust. 4 projektu umowy uzupełnia o dopisanie po słowach " na koszt Wykonawcy " zapisu o treści " chyba że Inwestor ustalił z Wykonawcą inny termin na przystąpienie do robót mających na celu usunięcie usterki lub wady "

  36. § 13 projektu umowy - Wykonawca wnosi o rozszerzenia katalogu kar umownych o kary umowne dla Zamawiającego, w przypadku kiedy ten nie przekaże Wykonawcy protokolarnie front budowy w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 3 pkt 3.1-3.4.; za nie przystępowanie do odbiorów częściowych i końcowych, jak i nie uczestniczenie w nich oraz za opóźnienie w wyznaczeniu terminu odbiorów. Odpowiedź: § 13 projektu umowy pozostaje bez z mian.

  37. § 17 ust 4 - Wykonawca wnosi o dodanie do ustępu 4 zapisu zgodnie z którym: "Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Inwestor nie realizuje swoich zobowiązań finansowych w ciągu kolejnych 60 dni od protokolarnego odbioru częściowego i przyjęcia faktury za wykonane roboty. Uprawnienie o którym mowa w zdaniu 1, Wykonawca może realizować w ciągu 120 dni od zaistnienia ku temu przesłanek". Odpowiedź: § 17 ust. 4 umowy pozostaje bez z mian

  38. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykonawca wnosi o zmianę oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji, w którym Wykonawca oświadcza, iż: "Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót zostały przez nas zweryfikowane i nie wnosimy do nich zastrzeżeń". Jak wskazano w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10: "Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania: musi jedynie umieć odczytać projekt realizować inwestycje zgodnie tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiązki wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić zamawiającemu". Wydany wyrok znajduje zastosowanie również do przedmiaru robót, które stanowią część składową dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane, wobec czego Wykonawca wnosi o wykreślenie sfomułowania : "i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń". Odpowiedź: w załączniku Nr 1 do SIWZ wykreśla się sformułowanie: " i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń " Poprawiony załącznik Nr 1 umieszczono na stronie internetowej.

  39. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Warunki i wymogi zamawiającego - ust. 8 lit a) - Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu określającego podstawy do zmiany umowy o okoliczności wywołane siłą wyższą, niezawinioną przez jakąkolwiek ze stron; Ponadto wykonawca wnosi o ujednolicenie powyższego zapisu z zapisem § 16 projektu Umowy; Odpowiedź: w § 16 ust. 1 wyrazy "rozdziału IV" zastępuje się wyrazami " działu IV" § 16 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie : Inwestor przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) zmiany terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji, lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu: - zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego, które wynikły w takcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia - konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia - zmiany przepisów , które skutkują zmianą pozwolenia na budowę - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów, np. nadzoru budowlanego - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy - zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym b) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia c) zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości d) zmiany podwykonawcy robót w przypadku wystąpienia o zmianę przez Inwestora lub Wykonawcę Siła wyższa ujęta jest w § 15 umowy

  40. SIWZ - Czy oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w sekretariacie MTBS w Malborku osobiście? Odpowiedź: NIE można za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca

  41. SIWZ - Odnośnie określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy - Wykonawca wnosi o określenie zgodnie z dyspozycją przepisu wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę poszczególnych osób; Wykonawca wnosi o dookreślenie osoby wykonujące jakie czynności w zakresie realizacji zamówienia mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę; Wykonawca wnosi o dostosowanie SIWZ i projektu umowy do dyspozycji art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit a), b) i c). Odpowiedź: Wymóg zatrudnienia 70 osób na umowę o pracę pozostaje bez z mian. Przedmiot zamówienia wymaga , aby oferent dysponował odpowiednim potencjałem gwarantującym wykonanie zamówienia. Omawiane postanowienie uwzględnia również aspekt społeczny, jako , że sprzyja tym wykonawcom, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę, a nie w oparciu o tzw. Umowy śmieciowe, które charakteryzują się mniejszą trwałością od stosunku pracowniczego. Oferent podaje ilośc osób zatrudnionych w załączniku Nr 6.

  42. Na rysunku A.19 pojawia się zapis "drzwi windy w środkowym segmencie (klatka B ) wymagana odporność ogniowa EI30", w związku z tym prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście drzwi szybowe jednej z wind maja posiadać odporność ogniowa EI30 - brak takiej informacji w Opisie technicznym i przedmiarach robót. Odpowiedź: Na rysunku A.19 projektu architektury pojawił się błąd odnoście odporności ogniowej drzwi windy. Należy przyjąć brak wymagań przeciwpożarowych dla wszystkich drzwi systemu windowego.

  43. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie drzwi technicznych D6, D7 jak stalowe pełne oraz drzwi stalowe EI60 - zamiast drewnianych obłożonych blachą ? Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na wykonanie drzwi technicznych piwnic jako pełne stalowe.

  44. Prosimy o potwierdzenie czy w ofercie należy uwzględnić elementy akustyczne klatki schodowej np. Schock Tronsole typu T, L,F oraz łączniki balkonowe brak takich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o ewentualne dopisanie pozycji przedmiarowych. Odpowiedź: W przedmiarze nie policzono ilościelementów akustycznych klatki schodowej typu Schock Tronsole oraz łączników balkonowych. Należy doliczyć 61,4mb elementów typu L, 31mb typu T oraz 31 mb typu F oraz łączniki balkonowe w przełożeniu na 207,04mb.

  45. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna O3 z podziałem na dwie kwatery? Wykonanie Okna O3 z profili PCV w obecnym, zaprojektowanym kształcie ze względu na wielkość tafli szkła jest niemożliwe technicznie i nie zgodne z żadną aprobata techniczna dostępnych na rynku producentów stolarki. Odpowiedź: Wykonanie okien o tego typu powierzchni jest możliwe. Dopuszcza się wykonanie podziału poziomego okna na dwie kwatery, dzieląc arkusz szyby na wysokości 85cm nad poziomem kondygnacji. W załączeniu rysunek.

  46. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy spadkowej dachu z klinów styropianowych zamiast keramzytobetonu. Odpowiedź: W miejscu pierwotnie przewidzianych spadków wykonanych z keramzytobetonu, dopuszcza się wykonanie klinów styropianowych.

  47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dachu bez warstwy dociskowej z betonu gr. 4 cm - jest to element bardzo trudny do wykonania na dachu ze spadkami wynikający z właściwości fizycznych betonu, a przede wszystkim nie zalecany przez producentów pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych. Odpowiedź: Projektnat nie wyraża zgody na wykonanie dachu bez warstwy dociskowej betonu gr. 4 cm.

  48. Zgodnie z opisem windy znajdującym się w pozycji 275 przedmiaru robót - ściany kabiny i sufit należy wykonać z blachy nierdzewnej i pomalować na kolor biały. Prosimy o potwierdzenie takiego wykonania kabiny windy. Malowanie blachy nierdzewnej jest elementem nie standardowym , który bardzo podraża urządzenie, malowanie jest ponadto bardzo podatne na zarysowania i jak inne uszkodzenia mechaniczne nie podlega gwarancji. Wnosimy o rezygnację z malowania wewnętrznych ścian kabiny windy. Odpowiedź: W opisie windy znajdującym się w poz. 275 przedmiaru robót wykreślić wyrazy " i pomalować na kolor biały "

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie nr 500031122-N-2017 z dnia 20-09-2017r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY

  Ogłoszenia o zamówieniu

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

  Numer :585348-N-2017

  Data :08-09-2017

  SEKCJA I :

  ZMIANY W OGŁOSZENIU

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 722 664, e-mail sekretariat@tbs.malbork.pl, faks 552 722 664.

  Adres strony internetowej (url): www.tbs.malbork.pl

  SEKCJA II : ZAMAWIAJACY II.1)

  Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji:

  III Punkt: 1.3)

  W ogłoszeniu jest: b)Kierownik robót sanitarnych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń c) Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń d) Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać : - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót teletechnicznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń e)Kierownik robót drogowych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń

  W ogłoszeniu powinno być: b)Kierownik robót sanitarnych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych d) Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać : - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót teletechnicznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych e)Kierownik robót drogowych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

  Numer sekcji:

  IV Punkt: 6.2

  W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-25 godzina 11:00

  W ogłoszeniu powinno być: Data 2017-10-06 godzina 11:00

  II.2)

  Tekst, który należy dodać Miejsce, w którym należy dodać tekst: Numer sekcji:

  IV Punkt:

  5 pp1)

  Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie nr 500026113-N-2017 z dnia 09-09-2017r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY Ogłoszenia o zamówieniu

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

  Numer :585348-N-2017

  Data :08-09-2017

  SEKCJA II : ZMIANY W OGłOSZENIU Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel 55 272 26 64, e-mail mtbs_malbork@poczta.onet.pl, faks 55 272 26 64. Adres strony internetowej (url):www.tbs.malbork.pl

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

  II.1)Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

  Numer sekcji: III

  Punkt:1.2)

  W ogłoszeniu jest: osiągnięcie średniorocznego przychodu za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości 100.000.000,00 zł bez VAT

  W ogłoszeniu powinno być: osiągnięcie średniorocznego przychodu za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości 10.000.000,00 zł bez VAT

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na:

  Malbork, 08-09-2017r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.

  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26

  Tel./fax 055 272 26 64

  ogłasza przetarg nieograniczony na:

  "Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

  Termin rozpoczęcia budowy: październik 2017r.

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 17 październik 2018r.

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest: Krzysztof Nosko. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem: OFERTA-MTBS/ZP-02/2017 - budowa budynku "P" do dnia 25.09.2017r. do godziny 11 00.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.09.2017r. o godzinie 11 15.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 585348-N-2017

  Do pobrania na stronie http://tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.P.doc

  Budynek"P"

  PROJEKTY BUD.P.rar

  PRZEDMIAR ROBÓT BUD.P.rar

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUD.P.rar

  oraz

  Osiedlowy plac rekreacyjny

  PROJEKTY PLAC.rar

  PRZEDMIAR ROBÓT PLAC.rar

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLAC.rar


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.P.doc
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64

  ogłasza przetarg nieograniczony na:

  " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

  Termin realizacji zamówienia: całkowite zakończenie i rozliczenie budynku.

  (2018-2019)

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2.

  Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:

  Małgorzata Ostrowska,

  Krzysztof Nosko.

  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2,

  z dopiskiem: "PRZETARG -ZP /IZ/2017 - zastępstwo inwestycyjne " do dnia 10.08.2017r. do godziny 11 00.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.08.2017r o godzinie 11 15.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bud.O

   

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64

  oglasza przetarg nieograniczony na:

  "Budowe budynku mieszkalnego "O" przy ul. Czerskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

  Termin rozpoczecia budowy wrzesień 2015r.

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 31.10.2016r.

   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Krzysztof Nosko.
  2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  Oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

  ZP-01 / 2015 - budynek "O"

  do dnia 18.08.2015r. do godziny 1000.

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 18.08.2015r. o godzinie 1015.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 195210-2015 

   

  Do pobrania na stronie:http://www.tbs.malbork.pl  w dziale przetargi

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.O
  Dokumentacja techniczna bud.O
  Przedmiary bud.O
  Specyfikacje tech. bud.O

    udostępnił K.Nosko dnia 2015-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie Protestu z dnia 27.07.2009r.

  Rozstrzygnięcie Protestu z dnia 27.07.2009r.


  Dot. przetargu nieograniczonego na: "Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu " ogłoszonego w BZP pod NR 246642 / 2009


  link do Treści Rozstrzygniecia Protestu :


  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.

  Malbork  28.07.2009


   


  ZMIANA TREŚCI   SIWZ  NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.


   


   


  Dot.  postępowania ZP – IZ / 2009 ogłoszonego w BZP pod  NR 246642 / 2009 na :


           „Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych


          „M” i „N” przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu „


   


   


        Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych


        w  związku z wniesieniem protestu dotyczącego postanowień  specyfikacji 


        istotnych warunków zamówienia dokonuje zmiany treści  SIWZ w następujący sposób:


  I.   Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
                    do dnia  11.08.2009 do godz. 10:00  


        W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu


                                                  11.08.2009 o godz. 10:15

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOPIA WNIESIONEGO PROTESTU I WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZACYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU

  KOPIA WNIESIONEGO PROTESTU I WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZACYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU


  Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego ZP - IZ / 2009 ogłoszonego w BZP pod Nr 246642 / 2009 na:

  "Pełnienie czynnosci zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu".  1) Zawiadamiam, że do przedmiotowego postępowania w dniu 27 lipca 2009 wniesiono protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  2) Zamieszczam na stronie internetowej kopię wniesionego protestu.  3) Wzywam Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.  poniżej znajduje się link do treści wniesionego PROTESTU

   

   

  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

   

   
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych
  Dotyczy przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu ogłoszonego w BZP pod. NR 246642/2009


  Do zamawiającego wpłynęła propozycja zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ o treści:

  Proszę o zmianę następujących punktów ww. ogłoszenia o zamówieniu publicznym w następ. punktach:  Istniejąca treść zapisów ogłoszenia :  1 a)
  nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 budynków mieszkalnych z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


  2 b)
  nadzorowanie w okresie swojej pracy przynajmniej 2 budynków mieszkalnych nierodzinnych z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  2 b)
  Inspektor robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego , musi posiadać 10 letni staż pracy (od daty uzyskania stosownych uprawnień) i udokumentowaną praktykę w nadzorowaniu budynków mieszkalnych realizowanych z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


  4)
  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług , które były realizowane przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wymagane co najmniej 2 budynki ), w rozdz. I pkt. 4 załącznika do Oferty - jest treść:


  I.4
  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, które były realizowane przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ( wymagane co najmniej 2 budynki ).


  Proponowane zapisy wykonawcy:  1 a)
  nadzorowanie w okresie swojej pracy minimum 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  2 b)
  Wykaz wykonanych usług , które polegały na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w tym min. 3 lata zatrudnienia u Inwestora Zastępczego).

  2 b)
  Inspektor robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego , musi posiadać 10 letni staż pracy (od daty uzyskania stosownych uprawnień) i udokumentowaną praktykę w nadzorowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

  4
  Wykaz zatrudnienia w okresie ostatnich dziesięciu lat, z podaniem miejsc realizacji, zajmowane stanowiska, które umożliwią zamawiającemu podjęcie właściwej oceny nabytej praktyki i doświadczenia przyszłego wykonawcy (co najmniej 3 opinie lub referencje z tego okresu).

  I 4
  Wykaz wykonanych usług , które polegały na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budynkach wielorodzinnych (w tym min. 3 lata zatrudnienia u Inwestora Zastępczego).

  Dodatkowo proponuję nw. zapisy w umowie :  a)
  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do podejmowania wiążących postanowień oraz realizacji i nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest pan / pani ..................


  b)
  Osoba uprawnioną do odbioru faktur jest .........................


  c)
  Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację projektową wraz z oświadczeniem projektanta o kompletności wykonanej dokumentacji (odpis notarialny) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.


  d)
  Zamawiający zapewni niezbędne i konieczne środki na uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie (brak jest informacji o posiadaniu prawomocnego pozwolenia lub koniecznego Audytu),


  e)
  Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą w zakresie wyprzedzającego przekazywania druków sprawozdawczości inwestycyjnej, druków danych analitycznych, druków środków trwałych dla gestorów sieci w imieniu inwestora,  f)
  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na dzień składania ofert w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł;  g)
  W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: udzielenia Inwestorowi Zastępczemu odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia (gwarancja sprawnego i terminowy przebieg inwestycji).

  j)
  Strony akceptuję korespondencję w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w formie pisemnej wysłanej pocztą elektroniczną, która to powinna być każdorazowo potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres wymienione powyżej.


  k)
  Zamawiający zapłaci projektantowi należności za pełnienie nadzoru autorskiego po opisaniu i potwierdzeniu pełnienia tego nadzoru przez Inwestora Zastępczego (w tym jego zasadności).


  l)
  Należność za świadczone usługi Inwestor Zastępczy będzie fakturować zgodnie z ustalonymi etapami płatności - w transzach miesięcznych, z zastrzeżeniem, że ostatnia transza płatna po okresie rozliczenia zadania nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia brutto.  ODPOWIEDŹ
  Zamawiający nie będzie zmieniał warunków udziału w przetargu i nie będzie dokonywał zmiany ogłoszenia w BZP. W załączniku do SIWZ "ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW" w p. 4 winno być "Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług" tj. zgodnie z ogłoszeniem w BZP.
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64

   

  oglasza przetarg nieograniczony na:

   

  " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

   

  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku.

  (2018-2019)

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.

   


   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:


   Małgorzata Ostrowska,


   Krzysztof Nosko.

   

  Zamknieta koperte zawierajaca oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

   

  "PRZETARG -ZP /IZ/2017 - zastępstwo inwestycyjne "

   

  do dnia 10.08.2017r. do godziny 1100.

   

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 10.08.2017r o godzinie 1115.

    udostępnił K.Nosko dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

                                                                           


   


  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR-163184/2009 na „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku” wybrano ofertę:


   


  Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego


  „Przyszłość” Piotr Wysoki,


  ul. Prusa 1, 82-200 Malbork.


   


  Cena wybranej oferty wynosi: 2.885.000,00 zł brutto.

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

  ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający  dokonuje zmiany treści SIWZ  w następujący sposób :


  1. Przekazuje uzupełniający przedmiar robót


  2. W przedmiarze robót – instalacje  elektryczne wewnętrzne str.1
              ELEMENT  2 . Tablica  R 20    zastąpić   ELEMENT 2 . Tablica R 11
              ELEMENT  3 . Tablica R 20    zastąpić   ELEMENT  3 . Tablica R 21


  3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
     
  do dnia 19.06.2009 roku do godziny 1100
                 


  W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2009 roku o godz. 1115  w siedzibie MTBS w Malborku ul. Mickiewicza 26.


   


  Na stronce TBS załącznik z poprawionymi Przedmiarami Robót


  link do strony:  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r

  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  I   ROBOTY  BUDOWLANE


  PYTANIE NR 1


  Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.3.2. i 4.4.4 ściany fundamentowe należy obłożyć folią kubełkową. Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak izolacji z folii. Czy w/w izolację należy uwzględnić w wycenie?


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Należy uwzględnić izolację z folii kubełkowej .


  → tabela  uzupełniająca - poz. nr 3, zmieniony przedmiar poz. 40;


   


  PYTANIE  Nr  2


  Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.4.1 izolacja pionowa ścian fundamentowych od fundamentów do „...nakładane na warstwę tynku na styropianie lub styropian z gotową warstwą izolacyjną”. Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak tynku na styropianie. Czy wykonanie tynku na styropianie należy uwzględnić  w wycenie?


  ODPOWIEDŹ NR  2


  Należy uwzględnić tynk na styropianie.


  → tabela uzupełniająca  poz. nr 2, zmieniony przedmiar poz. 37;.  PYTANIE NR 3


  W poz. 34 przedmiaru policzono 1 raz izolację na ławach fundamentowych z papy. Zgodnie z przekrojami należy wykonać dwie warstwy papy.


  ODPOWIEDŹ NR 3


  W ofercie należy przyjąć izolację fundamentów  - 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku; należy bezwzględnie zadbać o połączenie warstw poziomych i pionowych izolacji (w szczególności warstw izolacyjnych fundamentów i izolacji przeciwwodnej podłóg kładzionych na gruncie)
  → tabela uzupełniająca  - poz. nr 1, zmieniony przedmiar poz. 35;


   


  PYTANIE NR 4


  Jak należy traktować  uwagę w pkt. 4.4.1 opisu architektury dotyczącą występowania wód gruntowych i ewentualnego wzmocnienia izolacji ? Czy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień prace te będą rozliczone jako dodatkowe ?


  ODPOWIEDŹ NR 4


  W czasie prowadzenia prac projektowych dokonano niezbędnych badań gruntu, których wyniki uwzględniono przy tworzeniu dokumentacji, wobec czego w sytuacji, gdyby w czasie prac pojawiła się konieczność wzmocnienia izolacji, roboty te będą potraktowane jako roboty dodatkowe .


   


  PYTANIE NR 5


  Zgodnie z rys. K-85 poszycie dachu deska gr. 25 mm, zgodnie z opisem architektury pkt. 4.5.3.11 deski gr. 19 mm ażurowo. Co przyjąć do wyceny?


  ODPOWIEDŹ NR 5


  Na poszycie dachu zastosować deskę gr. 25 mm.


  → tabela uzupełniająca  - poz. nr 8, zmieniony przedmiar poz. 180;


   


  PYTANIE  NR 6


  W przedmiarze policzono na dachu płaskim warstwę dociskową gr. 2 cm. Zgodnie z projektem jest 8 cm.


  ODPOWIEDŹ NR 6


  Warstwę dociskową należy wykonać zgodnie z projektem, tj. gr. 8 cm.


  → tabela poz. nr 14, zmieniony przedmiar poz. 190;


   


  PYTANIE  NR 7


  Brak detali balustrad podjazdu i murków oporowych (rodzaj materiału, sposób wykonania)


  ODPOWIEDŹ NR 7


  Murki oporowe wykonać zgodnie z projektem konstrukcji (rysunki konstrukcji K15, K16) jako żelbetowe, monolityczne. 
  Balustrady podjazdu należy wykonać z elementów stalowych, spawanych, analogicznie do balustrad w klatkach schodowych.


  → tabela uzupełniająca - poz. nr 26, zmieniony przedmiar poz. 259;


   


  PYTANIE  NR 8


  W przedmiarze policzono za mało balustrad klatek schodowych (brak balustrad nr 2, 3, 4)


  ODPOWIEDŹ NR 8


  Balustrady należy wykonać zgodnie z projektem


  → tabela uzupełniająca - poz. nr 25, zmieniony przedmiar  poz. 258;


   


  PYTANIE  NR 9


  Stolarka drzwiowa wewnętrzna – prosimy o uszczegółowienie wykończenia stolarki drzwiowej płytowej – powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia – malowane, lakierowane, laminowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie – plaster miodu, płyta otworowa, ościeżnice – stalowe czy drewniane, zwykłe czy regulowane na pełną szerokość muru.


  ODPOWIEDŹ NR 9


  Drzwi wewnętrzne  - skrzydło drzwiowe na bazie ramy z drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową lub kratownicą z pasków z płyty pilśniowej. Skrzydło wykończone płytą pilśniową w kolorze białym. Ościeżnice stalowe.


  → tabela poz. nr 23,24, zmieniony przedmiar  poz. 253,


   


  PYTANIE  NR 10


  W przedmiarach nie uwzględniono:


  -   zbrojenia nadbetonu na stropach,


  -   krat na oknach,


  -   wiatroizolacji na dachu,


  -   obróbki blacharskich na dachu (pasy nadrynnowe, wiatrownice itp.)


  -   montażu i dostawy ościeżnic do drzwi wewnątrzlokalowych


  -   tablicy informacyjnej z numerem budynku i nazwą ulicy


  -   tynku mozaikowego na cokole


  -   opaski wokół budynku


  ODPOWIEDŹ NR 10


  Wszystkie elementy należy wykonać według projektu.


  W przygotowywanej ofercie należy dodatkowo uwzględnić pozycje wyszczególnione w tabeli uzupełniającej będącej integralnym załącznikiem do powyższego wyjaśnienia:


   


  II  ROBOTY ELEKTRYCZNE


  PYTANIE  NR 11


  W przedmiarze robót elektrycznych nie ma rozdzielnic R 11 i R 21, jest tylko zdublowana rozdzielnica R 20. Mamy sami zmienić przedmiar czy zrobi to zamawiający?


  ODPOWIEDŹ NR 11


   


  PYTANIE  NR 12


  Jakiego typu mają być słupy oświetleniowe?


  ODPOWIEDŹ NR 12


  Słupy oświetleniowe -Należy uwzględnić słupy SAL-6, oprawy parkowe (ZSD1-70 „Elgo”), bezwysięgnikowe, zgodnie z projektem oświetlenia zewnętrznego .


   


  PYTANIE  NR 13


  Jakiego typu oprawy słupowe i wysięgniki przyjąć do wyceny?


  ODPOWIEDŹ NR 13


  j.w


  PYTANIE  NR 14


  Jakiego systemu ma być instalacja domofonowa ( w systemie analogowym czy cyfrowym)?


  ODPOWIEDŹ NR 14


  Należy zastosować domofony cyfrowe .


  PYTANIE 15


  21. Kopertę należy oznaczyć  wg:


        -   SIWZ pkt. 16.1.1


            Cyt.: „Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych


                      zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych


                      na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:


                    ZP-01 / 2009 – budynek „M”


                    Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę


                    i adres Oferenta”.


        -   odpowiedzi inwestora z dnia 22.05.2009r :


             Cyt.: „Ofertę należy złożyć w Sekretariacie zamawiającego – pokój nr 2 z dopiskiem:


                                     ZP-01 / 2009 – budynek „M”


                            Do dnia 17.06.2009 do godziny 1000”.


             Prosimy o podanie w jaki sposób należy opisać kopertę.


   ODPOWIEDŹ NR 15


   Ofertę należy oznaczyć :          ZP-01 / 2009 – budynek „M”

  Kopertę wewnętrzną dodatkowo opieczętować pieczątką firmową


  Termin składania ofert upływa o godzinie 1000


  Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1015


   


  PYTANIE 16


   


  Jeżeli powyższe roboty należy uwzględnić w ofercie to prosimy o wskazanie w jakim elemencie robót należy je rozliczyć.
  ODPOWIEDŹ NR 16
  W przygotowywanej ofercie należy dodatkowo uwzględnić pozycje wyszczególnione w tabeli uzupełniającej będącej integralnym załącznikiem do powyższego wyjaśnienia  oraz wyjaśnień do drugiej odpowiedzi.


   


  Na stronce TBS załącznik z poprawionymi Przedmiarami Robót pod pytaniem nr16 http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


   


  PYTANIE NR 1


  Jaką stolarkę okienną uwzględnić w ofercie? Wg zestawienia stolarki okna drewniane lub PCV.


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Okna typowe 3-komorowe, dwuszybowe z PCW szklone szkłem zespolonym o podwyższonym współczynniku izolacji cieplnej ok. 1,1 W/m2K dla szyby i ok. 1,3w/m2K dla całego okna. Okna wykonane zgodnie z obowiązującymi aprobatami technicznymi w zakresie współczynnika „K” i konstrukcji okna. Okucia standardowe.


   


  PYTANIE  NR  2


  Jakie pokrycie dachu (połać stroma) uwzględnić w ofercie? Wg opisu do projektu konstrukcji ma to być blachodachówka, wg projektu architektonicznego dachówka bitumiczna, a wg przedmiaru robót (poz.118) dachówka ceramiczna.


   


  ODPOWIEDŹ NR  2


  W ofercie uwzględnić  pokrycie dachu - dachówką bitumiczną.


  → tabela uzupełniająca do przedmiaru robót  - poz. nr 15, zmieniony kosztorys poz. 191;


   


  PYTANIE NR 3


  Dlaczego w przedmiarze (poz. 229) wszystkie podokienniki są długości do 1 m?


   


  ODPOWIEDŹ NR 3


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić podokienniki (parapety wewnętrzne) o długości:


  - 1,82 m – 9 szt.;


  - 1,22 m – 78 szt.;


  - 0,92 m – 16 szt.


  Okna w piwnicy bez  podokienników ( parapetów ).


  → tabela uzupełniająca do przedmiaru robót  poz. nr 21, 22, zmieniony kosztorys poz. 244,245;


   


  PYTANIE NR 4


  O jaki detalu architektonicznym mowa w punkcie 4.8.1 opisu technicznego do projektu budowlano-wykonawczego?


   


  ODPOWIEDŹ NR 4


  Detal architektoniczny – rysunki szczegółowe:       


  rys. nr A19      Balustrada klatki schodowej


  rys. nr A20      Kraty zabezpieczające podest kl. sch.


  rys. nr A21      Balustrady balkonowe


  rys. nr A22.     Krata okienek piwnicznych 60x60cm i 120x60cm


   


  PYTANIE NR 5


  Jakie profile parapetów zewnętrznych wycenić w poz. 230 przedmiaru robót?


   W udostępnionym projekcie nie ma nic na temat profili parapetowych.


   


  ODPOWIEDŹ NR 5


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym o gr. 0,75 mm i szerokości 150 mm;


   


  PYTANIE NR 6


  Z jakiego materiału przyjąć rynny i rury spustowe – wg projektu są z tworzywa sztucznego, według przedmiaru robót z blachy ocynkowanej?


   


  ODPOWIEDŹ NR 6


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej;


   


  PYTANIE NR 7


  Jaką opaskę wokół budynku przyjąć do oferty wg projektu ma być z płytek chodnikowych, chodnikowych przedmiarze jest betonowa wylewna?


   


  ODPOWIEDŹ NR 7


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić opaskę wokół budynku wykonaną z płytek chodnikowych  50x50x7cm na podbudowie betonowej ze spadkiem 1,5 % od budynku.


  → tabela poz. nr 29, zmieniony kosztorys poz. 278;


   


  PYTANIE NR 8


  Drzwi zewnętrzne DI z mają być aluminiowe tak jak podaje opis techniczny i przedmiar robót, czy stalowe jak określono w zestawieniu stolarki drzwiowej 9rys. A18)?


   


  ODPOWIEDŹ NR 8


  Drzwi zewnętrzne do wiatrołapów klatek schodowych (D1z) - aluminiowe z profili ciepłych, drzwi wewnętrzne do wiatrołapów (D1z) - z profili aluminiowych zimnych z listwami obróbkowymi w jednym systemie, dostępne (z samozamykaczami do pierwszych i drugich drzwi w wiatrołapie).


   


  PYTANIE NR 9


  Drzwi Dl wg zestawienia stolarki drzwiowej ( rys. A18) maja być drewniane, a według opisu technicznego stalowe. Jakie drzwi Dl przyjąć do wyceny?


   


  ODPOWIEDŹ NR 9


  Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych (D1) z zamkami i kompletem kluczy, z wizjerem, z klamką.


  Skrzydło drzwiowe na bazie ramy z drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową. Wykończenie skrzydła: skrzydła wykończone płytą HDF gładką oklejaną folią  drewnopodobną.


  Ościeżnice do drzwi wejściowych systemowe drewnopodobne typowe w kolorze skrzydła.


  Ościeżnice do drzwi wewnątrzlokalowych stalowe w kolorze białym.


  → tabela poz. nr 23, 24 zmieniony kosztorys poz. 253,255;


   


  PYTANIE NR 10


  Prosimy o jednoznaczne określenie co jest podstawą obliczenia ceny oferty, dokumentacja projektowa czy załączone przedmiary robót?


  Jak  należy rozumieć zapis w SIWZ pkt. 17 ‘Na podstawie złożonej ceny ofertowej Zamawiający uzna, że wszystkie roboty wymagane zgodnie z przedmiarem robót (…) Oferent ujął w ofercie”? Czy oznacza to, że w ofercie nie ujmować robót, które nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót, a należy je wykonać wg projektu np.


  - izolacja z folii kubełkowej podziemnej części ścian piwnic,


  - montaż listwy startowej przy ociepleniu elewacji,


  - warstwa spadkowa stropodachu z keramzytu,


  - przewody wentylacyjne poziome (leżaki) w piwnicy,


  - wykonanie obróbek kominów, pasy nadrynnowe,


  - ocieplenie kominów styropianem w przestrzeni poddasza nieużytkowego itd.


   


  ODPOWIEDŹ NR 10


  W przygotowywanej ofercie należy dodatkowo uwzględnić pozycje wyszczególnione w tabeli będącej integralnym załącznikiem do powyższego wyjaśnienia:


  PYTANIE NR 11


  Jak oferent ma postapić w przypadku gdy ilości przedmiarowe robót w przedmiarze SA niezgodne z projektem np.:


  Poz. 173 jest 189,776 m2 powinno być ok. 550 m2


  Poz. 174, 175 i 176 jest 379,552 m2 powinno być ok. 550 m2


   


  ODPOWIEDŹ NR 11


  W przygotowywanej ofercie dla poz. 173, 174, 175 i 176 należy przyjąć obmiar wynoszący 552,16 m2;


  → tabela poz. nr 8, 9, 10, 12, zmieniony kosztorys poz. 180, 181, 182,184;


   


  PYTANIE NR 12


  W instrukcji dla Wykonawców punkt 8. 2a SIWZ jest :” W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (budynki mieszkalne) i wartością (min. 4 000 000 zł netto każdy) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” natomiast załącznik Nr 2 9wykaz wykonanych w ciągu 5 lat robót) widnieje zapis „wartość robót netto 2 000 000 zł netto lub więcej każdy budynek”.


  Która kwota jest prawidłowa?


  ODPOWIEDŹ NR 12


  W załączniku Nr 2 ( Wykaz robót budowlanych ) winno być „ wartość robot netto 4.000.000,00 zł lub więcej każdy budynek „ . Prawidłową kwotą  jest 4.000.000,00 zł.


   


  Na stronce TBS załącznik z poprawionymi Przedmiarami Robót pod pytaniem nr12 http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIAUDZIELONE W DNIU 10.06.2009 r.

  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 10.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  PYTANIE NR 1


  W p. 10.8 SIWZ zamawiający pisze o oświadczeniu o dokonaniu wizji lokalnej czy wystarczy oświadczenie złożone na druku „OFERTA” czy ma być to również dodatkowy dokument?


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Tak ,  wystarczy  tylko oświadczenie złożone na druku „OFERTA „


   


  PYTANIE  Nr  2


  W druku ‘OFERTA” – z uwagi na zróżnicowaną stawkę podatku VAT 7% na roboty w budynku i 22% na infrastrukturę towarzyszącą (urządzenie i uzbrojenie terenu) czy podać go łącznie czy też rozdzielnie z podziałem na 7 i 22%?


  ODPOWIEDŹ NR  2


  W druku „OFERTA „  wystarczy podać łączną kwotę podatku VAT  7 i 22 %.  PYTANIE NR 3


  W p. 10.5. SIWZ wymaga się od oferentów cyt.: „Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), ............ Bilanse oraz rachunki zysków i strat za lata 2006, 2007, 2008 ............” czy wystarczą tylko bilanse, rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego za w/w trzy lata? Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie składa się z: art. 45.2 – z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej; art. 45.3 – to również zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych; art. 45.4 to również sprawozdanie z działalności jednostki, jest to łącznie wielostronicowy dokument. Zamierzony efekt w postaci obrotów, zysku itd. Wykonawcy, Zamawiający uzyska z bilansu, rachunku zysków i strat. Prosimy o odpowiedź.


   


  ODPOWIEDŹ NR 3


  Wystarczą bilanse oraz rachunki zysków i strat oraz opinie biegłego rewidenta , jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu . Do złożenia pełnego sprawozdania finansowego zobowiązany będzie Wykonawca wybrany w drodze przetargu przed zawarciem umowy .


   


  PYTANIE NR 4


  Czy należy ująć w wycenie robót sanitarnych pozycje od instalacji węzła ciepł. Wymiennikowego – EL. 2 od poz. 74 do 90 i przyłącza ciepłowniczego EL. 9 od poz. 267 do 292?


   


  ODPOWIEDŹ NR 4


  Nie należy ujmować w wycenie dostawy węzła ciepłowniczego poz. 74 do 90 .


  Nie należy ujmować w wycenie dostawy przyłącza ciepłowniczego poz. 267 do 292 .


   


  PYTANIE NR 5


  W znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 24.10.2008 r. brzmienie art. 22 jest zmienione w stosunku do załączonego w SIWZ wzoru nr 1 , które brzmienie ma być obowiązujące 


   


  ODPOWIEDŹ NR 5


  Zamawiający modyfikuje treść wzoru  Załącznika Nr 1


   


  załącznik do pobrania w odpowiedzi Nr 5 na stonie http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi


   


   

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


   


  PYTANIE NR 1


  SIWZ w opisie warunków udziału w postępowaniu wymaga się od wykonawcy, aby zrealizował w okresie 5 lat, co najmniej2 zamówień odpowiadające swoim rodzajem (budynki mieszkalne) i wartością (min 4 000 000 zł netto każdy) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Czy ta wartość dotyczy tylko samego budynku czy budynku wraz z całą infrastrukturą zewnętrzną takie jak: sieci, drogi, zagospodarowanie terenu itp., które występowały w zamówieniu wraz z budynkiem?


   


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Wartość  zamówienia minimum 4.000.000 zł netto dotyczy budynku wraz z infrastrukturą tj. z sieciami i przyłączami dojściami i dojazdami , zielenią i małą architekturą wyłącznie dla tego budynku.


   


   PYTANIE NR 2


  Rozdział IV – wykaz dokumentacji i załączników. Załącznik Nr 2wykaz robót budowlanych związanych z wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat budynków mieszkalnych: tabeli operuje się wartościami robót brutto, a w odnośniku *) wartość robót netto 2 000 000 zł lub więcej każdy budynek. Pozostaje tutaj sprzeczność z punktem 10.3 SIWZ


   


  ODPOWIEDŹ NR 2


  W załączniku Nr 2 ( Wykaz robót budowlanych ) winno być „ wartość robot netto 4.000.000,00 zł lub więcej każdy budynek „ . Prawidłową kwotą  jest 4.000.000,00 zł  .


   


    


  PYTANIE NR 3


  W SIWZ w pkt. 15.5a (drugie a) jest informacja, że w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty z pkt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 muszą składać wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Spełnienie posiadania tych dokumentów przez jednego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z innym wykonawcą o to zamówienie powinno być wystarczające.


  Tak postawiony wymóg narusza Art. 7 P.Z.P. Zasady uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.


  Wykonawców takim przypadku bezcelowe staje się zawiązywanie grupy wykonawców o  różnym potencjale, ale wspólnie spełniających warunki SIWZ, a nie każdy z osobna jak wymaga Zamawiający. Tym samym uniemożliwia się ich udziału w otrzymaniu niniejszego zamówienia.


   


  ODPOWIEDŹ NR 3


  W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty z pkt. :
  a) 10.1 – oświadczenia -  składa każdy z wykonawców 


  b) 10.2 – odpisy z rejestru lub wpisy do ewidencji- składa każdy z wykonawców 


  c)  10.3 – wykaz robót - składa każdy wykonawców ( łącznie muszą spełnić warunki tego
       punktu.- wykonawca , który nie wykonał żadnego budynku podpisuje tylko załączony druk  )


  d) 10.5 –sprawozdania finansowe – składa każdy z wykonawców – warunek osiągnięcia
                wskaźnika dochodowości  nie mniejszego niż  1 % dotyczy każdego z wykonawców
                wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
  e) 10.6 – opinia banku – składa każdy z  wykonawców 
  Przy ocenie spełnienia warunków udziału  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum ) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane z dokumentów składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


   


  PYTANIE NR 1


  Czy budynek ma być wyposażony w kuchenki elektryczne?


  Jeśli tak to jakie


  ODPOWIEDŹ NR 1


  W wycenie należy uwzględnić wyposażenie mieszkań w kuchenki elektryczne wolnostojące z  zasilaniem 3-fazowym , 4 płytami grzejnymi i piekarnikiem –szt 37


   


   


  PYTANIE  Nr  2


  Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki?


  Jeśli tak , to jakie i ile?


  ODPOWIEDŹ NR  2


  W wycenie należy uwzględnić wyposażenie stolarki okiennej w nawiewniki automatyczne, umieszczone w każdym oknie tj 158 szt.

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 03.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 03.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  PYTANIE NR 1


  Czy wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego wchodzi na pewno w zakres przetargu ?


  ODPOWIEDŹ NR 1


   Zgodnie z informacją zawartą na str. 22 SIWZ –  Wykaz dokumentacji i załączników   - w wycenie oferty nie uwzględniać wykonania przyłącza C.O i węzła C.O .


   


  PYTANIE  Nr  2


  Czy budynek na pewno nie jest wyposażony w platformy dla niepełnosprawnych ?


  ODPOWIEDŹ NR  2

  Parter budynku będzie dostępny dla niepełnosprawnych za pomocą ramp dochodzących do poziomu parteru budynku. Budynek nie jest wyposażony w platformy dla niepełnosprawnych .
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.05.2009 r.
                                                                                         Malbork, 29-05-2009r.


  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.05.2009 r.


  Dot.: ZP - 01/2009 na: "Budowę budynku "M" przy ul. Michałowskiego w Malborku".


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  PYTANIE NR 1
  Czy wystarczające jest wykazanie się realizacją dwóch zadań ( dwa zamówienia ) , gdzie każde z tych dwóch zadań obejmowało realizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości zadania przekraczającej każdorazowo 4 000 000 zł. netto ?


  ODPOWIEDŹ NR 1
  W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy , którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem ( budynki mieszkalne ) i wartością ( min. 4 000 000 zł netto każdy ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. każdy ze zrealizowanych budynków (a nie zadanie) był o wartości netto powyżej 4.000.000 zł.


  PYTANIE NR 2
  Przedmiar robót budowlanych poz. 5 - jaką należy przyjąć krotność wywozu nadmiaru ziemi z wykopu ?


  ODPOWIEDŹ NR 2
  W poz 5. należy przyjąć krotność wywozu = 8 (wywóz na dalsze 4 km po drogach utwardzonych)
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64


  oglasza przetarg nieograniczony na:


  "Budowe budynku mieszkalnego "M" przy ul. Michałowskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


  Termin rozpoczecia 01.09.2009r.


  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 15.09.2010r   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:


   Krzysztof Nosko.


   tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425


  Oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:


  ZP-01 / 2009 - budynek "M"


  do dnia 17.06.2009r. do godziny 1000.


  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 17.06.2009r. o godzinie 1015.


  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 163184-2009 link do strony:


  http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163184&rok=2009-05-22


   


  Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , Dokumentacja techniczna, Przedmiary oraz Specyfikacja na stronie www.tbs.malbork.pl  w dziale przetargi.

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty

  Malbork, 28-05-2008r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZARZAD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  Informuje, iz w wyniku przetargu nieograniczonego na "Pelnienie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dla budynku "L" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacja uzbrojenia terenu" wybrano ofertę:

  Przedsiebiorstwa Uslug Inwestycyjnych i Projektowych "EL"s.c.
  Czeslawa Piotrowska & Wieslaw Nidzgorski & Ewelina Piotrowska
  82-300 Elblag, ul. Plk. Dabka 94a.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty

  Malbork, 23-05-2008r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZARZAD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  Informuje, iz w wyniku przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod NR 73529/2008 na "Budowe budynku mieszkalnego "L" przy ulicy Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę:

  Przedsiebiorstwa Budowlano - Remontowego
  "PRZYSZLOSC"
  82-200 Malbork, ul. Prusa 1.

  Termin rozpoczecia prac budowlanych   25.08.2008r.
  Termin zakonczenia   30.08.2009r.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pelnienie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dla budynku "L"

  Malbork, 19-05-2008r.

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64

  oglasza przetarg nieograniczony na:

  "Pelnienie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dla budynku "L" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacja uzbrojenia terenu"

  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku.

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.

   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Bogdan Kulakowski,
  2. Kazimierz Murach.
  Zamknieta koperte zawierajaca oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

  "PRZETARG -ZP /IZ/2008 - zastepstwo inwestycyjne"

  do dnia 27.05.2008r. do godziny 930.

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 27.05.2008r. o godzinie 1000.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie www.tbs.malbork.pl przy ogłoszeniu w dziale "przetargi".

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze Oferty

  Malbork, 16-05-2008r.

  I N F O R M A C J A
  O WYBORZE OFERTY


  Na podstawie art. 92.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Malborku

  ZAWIADAMIA

  że w przetargu nieograniczonym na: " Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych "M", "N", "O" przy ul. Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę:

  Biura Projektowo - Inwestycyjnego "HYDRO-TERM" Adam Papaj, 82-200 Malbork
  ul. Wojska Polskiego 90A/B.


  Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną
  Oferty odrzucone : 2
  Wykonawcy wykluczeni : brak
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg lokalu

  Malbork, 12-05-2008r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje  przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowo-usługowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :  Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :


  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781

  Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

  kom. 512 101 425  Przetarg nieograniczony odbedzie się 15.05.2008 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.30


  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1515 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac 7 dni przed przetargiem w godz. od 800


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 25 zł + 22% VAT.Postapienie 1,00 zł. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.


  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg lokalu
  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje

  przetarg nieograniczony na najem nastepujacego lokalu uzytkowego:
  1. ul. A. Mickiewicza 26 III p. (pow. 58,40 m2 - trzy pomieszczenia, WC, korytarz) - wadium 500 zł

  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 15 maja 2008 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 1630.

  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

  Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1615 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac 7 dni przed przetargiem w godz. od 800.

  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 15 zł + VAT, postapienie co 1,00 zł.

  wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
  w przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.
  zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedz na pytanie
  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 7 MAJA 2008R.

  Dot.: ZP - 02/2008 na: "Budowę budynku "L" przy ul. Czerskiego w Malborku".


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  PYTANIE NR 1
  Brak wartości poz.13.59 kosztorysu stanu surowego oraz występuje niespójność treści i średnicy stali


  ODPOWIEDŹ NR 1
  1.poz. 13.59 należy ująć 0,015 t stal -A 0 D - 8 - KNR 2-02 T. 0290-0101
  2.Dodatkowo należy uwzględnić poz. 13.61 - KNR 2-02 T. 0290-0201 , zbrojenie stalą AIII D- 10 w ilości 0,021 t
  3.Dodatkowo należy uwzględnić poz. 13.62 - KNR 2-02 T. 0290-0202 , zbrojenie stalą AIII D- 16 w ilości 0,019 t.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytania i odpowiedzi do przetargu na budynek

  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO

  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA

  UDZIELONE W DNIU 23 KWIETNIA 2008R.

   

   

  Dot.: ZP - 02/2008 na: „Budowę budynku „L” przy ul. Czerskiego w Malborku”.

   

   

  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień

  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  PYTANIE NR 1

  Czy przewody wentylacyjne ponad dachem na pewno nie mają być wyposażone w wywiewniki typu Zefir?

  ODPOWIEDŹ NR 1

  Nie należy uwzględniać nawiewników typu Zefir. Kominy wykonać zgodnie z dokumentacją.

  PYTANIE NR 2

  W „Przedmiarze robót - zagospodarowanie terenu” poz. 3.12. ujęta jest wyłącznie robocizna dotycząca rozścielenia ziemi urodzajnej. Czy należy dodatkowo wycenić koszt ziemi urodzajnej i koszty dowozu jej na teren budowy?

  ODPOWIEDŹ NR 2

  W pozycji 3.12. należy ująć również koszt ziemi urodzajnej z kosztami jej zakupu.
    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na budowę budyku mieszkalnego

  Malbork, 14-04-2008r.

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64

  oglasza przetarg nieograniczony na:

  Budowe budynku mieszkalnego "L" przy ulicy Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urzadzeniem terenu.

  Termin rozpoczecia 25.08.2008r.

  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku 30.08.2009r

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.

   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Bogdan Kulakowski,
  2. Kazimierz Murach.
  Zamknieta koperte zawierajaca oferte należy złożyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

  PRZETARG - na budowe budynku "L"

  do dnia 12.05.2008r. do godziny 1000.

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 12.05.2008r. o godzinie 1015.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacja techniczna, Przedmiary i Specyfikacje techniczne do pobrania na stronie www.tbs.malbork.pl przy ogłoszeniu w dziale "przetargi".
    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie wyniku przetargu

  Malbork, 25-03-2008r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
  Spółka z o.o. w Malborku

  W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod NR 46568/2008 na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych M, N, O przy ul. Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę firmy:
  "Biuro Projektowo-Inwestycyjne "HYDRO-TERM"
  Adam Papaj
  82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 90A/B
  Uzasadnienie wyboru - najkorzystniejsza oferta.
  W przetargu udział wzięły następujące firmy:
  1. Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego
  10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 - OFERTA NR 1
  2. Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BEN BUD" inż. Benedykt Reder
  86-300 Grudziądz ul. Księcia Władysława Łęgi 1/27 - OFERTA NR 2
  3. Biuro Projektowo-Inwestycyjne "HYDRO-TERM" Adam Papaj
  82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 90A/B - OFERTA NR 3  Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
  1.OFERTA NR 1 - 165,00 pkt.
  2.OFERTA NR 2 - 228,45 pkt.
  3.OFERTA NR 3 - 300,00 pkt.

  Ofert odrzuconych i wykluczonych nie było

    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg ograniczony na najem 14 garazy samochodowych  Malbork, 16-10-2007r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje  przetarg ograniczony na najem 14 garazy samochodowych usytuowanych w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku:  Nr garazu.

  powierzchnia w m2

  1
  15,81
  2
  15,81
  3
  15,81
  4
  17,54
  5
  17,54
  6
  15,81
  7
  17,23
  8
  17,23
  9
  17,23
  10
  17,23
  11
  15,81
  13
  17,54
  14
  15,81
  16
  15,81

  W przetargu moga brac udzial Najemcy lokali mieszkalnych MTBS nie posiadajacy aktualnie umowy na najem garazu z zasobach MTBS.


  Przetarg ograniczony odbedzie sie 18.10.2007 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1600


  Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1600 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 10 zl + 22% VAT.Postapienie 0,50 zl.


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy.


  Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu i kaucji


  W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.


  Przystepujacy do przetargu nie moze zalegac z oplatami za najem lokalu w MTBS.


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781


    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego  Malbork, 12-10-2007r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje  przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :  Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :


  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02


  Na dzien przetargu w/w lokalu znajduja sie w stanie surowym zamknietym :

  1.Podlogi - posadzki betonowe,

  2.Sciany - tynki cementowo - wapienne , wybialkowane,

  3.co, cwu, instalacja elektryczna.


  Warunki wykonczenia w/w pomieszczenia do uzywalnosci zgodnie z prawem budowlanym dla lokalu handlowego , do uzgodnienia w biurze Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego przy ulicy Mickiewicza 26 IIp.


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 18.10.2007 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.00


  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1450 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac dzien przed przetargiem w godz. od 800 do 1000


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zl + 22% VAT.Postapienie 1,00 zl. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.


  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony lokale handlowo-usługowe
  MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje

  przetarg nieograniczony na najem dwóch lokali handlowo - uslugowych usytuowanych w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :

  1 Lokal handlowo - uslugowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :

  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02

  2 Lokal handlowo - uslugowy nr 2 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :

  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02

  Na dzien przetargu w/w lokale znajduja sie w stanie surowym zamknietym :

  1.Podlogi - posadzki betonowe,

  2.Sciany - tynki cementowo - wapienne , wybialkowane,

  3.co, cwu, instalacja elektryczna.

  Warunki wykonczenia w/w pomieszcze? do uzywalnosci zgodnie z prawem budowlanym dla lokali handlowo - uslugowych , do uzgodnienia w biurze Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego przy ulicy Mickiewicza 26 IIp.

  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781

  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 09.10.2007 r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.00

  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 8.00 do 14.50 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

  Wadium wynosi: 500 zl.

  Lokale bedace przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac dzien przed przetargiem w godz. od 8.00 do 10.00.

  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zl + 22% VAT.Postapienie 1,00 zl. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygniętym przetargu

  ZARZAD  MALBORSKIEGO  TOWARZYSTWA

  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO

  Spółka z o.o.  w  Malborku

   

   

  Podaje do publicznej wiadomości , że w wyniku przeprowadzonego postępowania – przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego „K” przy ulicy Michałowskiego ,  został wyłoniony wykonawca:

   

   

  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

  „PRZYSZŁOŚĆ”

  82 – 200 Malbork , ul. Prusa 1.

   

   

  Termin rozpoczęcia prac budowlanych 01.10.2007r.

  Termin zakończenia                              30.10.2008r.

    udostępnił Kazimierz Murach dnia 2007-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ograniczony na najem garażu

  ZARZĄD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
  SPÓŁKA Z O.O. W MALBORKU

   

  organizuje

  Przetarg ograniczony na najem garażu o pow. 15,80 m2
  w budynku "H" przy ul. Rolniczej 11 w Malborku - garaż nr 10 oraz 3

  1.    W przetargu mogą brać udział najemcy lokali mieszkalnych MTBS oraz przyszli najemcy lokali mieszkalnych w budynku IUJ przy ul. Rolniczej 14 nie posiadający aktualnie umowy na garaż w zasobach MTBS.

  2.    Przetarg odbędzie się 13.09.2007r. (czwartek) o godz. 15.30 w pokoju nr 2 przy ul. Mickiewicza 26 II piętro w Malborku.

  3.    Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium na garaż w dniu przetargu w siedzibie MTBS w Malborku do godz. 15.30

  4.    Wadium wynosi: - 500 zł.

  5.    Stawka wywoławcza za 1 m2 pow. garażu wynosi 10,00 zł + VAT, postąpienie co 10 groszy.

  6.    Wygrywający przetarg powinien zawrzeć umowę najmu w terminie do 14.09.2007r.

  7.    Wadium wpłacone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet kaucji.

  8.    W przypadku nie zawarcia umowy w w/w terminie, wadium przepada.

  9.    Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.

    udostępnił Katarzyna Kowalewska dnia 2007-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra