Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
MTBS
Wydawanie wniosków na budynek
Przetargi
Inwestycje w realizacji
Jak otrzymać mieszkanie
Kontakt
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty.

   

  Malbork, 22-02-2011r.

  Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty.

   


  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR: 42607-2011 na "Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z zasobów mieszkaniowych oraz biura MTBS Spółka z o.o. w Malborku" wybrano ofertę:

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  w Malborku Sp. z o.o.
  ul. Gen. De Gaulle'a 70
  82-200 Malbork

  Cena wybranej oferty wynosi: 436 737,10 zł brutto.
  Termin zawarcia umowy do 28.02.2011 roku.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2011-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  Malbork, 2011-02-07

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   

  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/01/2011 Nazwa zadania: Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z zasobów mieszkaniowych oraz biura MTBS Sp. z o. o. w Malborku.

   

  Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społęcznego Sp. z o. o. w Malborku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

   

  I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

   

  Nazwa zamawiającego:             Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społęcznego Sp. z o. o.

  Adres zamawiającego:              ul. Mickiewicza 26

  Kod Miejscowość:                    82-200 Malbork

  Telefon:                                   55 272 26 64

  Faks:                                       55 272 26 64

  Adres strony internetowej:         tbs.malbork.pl

  Adres poczty elektronicznej:      sekretariat@tbs.malbork.pl

  Godziny urzędowania:               7.00-15.00

   

  II. Określenie trybu zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

   

  III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

   www.tbs.malbork.pl

   

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

   

  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

   

  Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło) z pojemników wykonawcy z zasobów mieszkaniowych i biura MTBS w Malborku, oraz przyjmowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w punkcie zbiórki na terenie Malborka dostarczanego przez mieszkańców MTBS. Łączna ilośc osób 1355.

  Obsługa mieszkańców i biurowca w zakresie wywozu nieczystości stałych powinna odbywać się z pojemników zleceniodawcy ustawionych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ilośc pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania pojemników powinna zapewnić nieprzepełnianianie się pojemników.

  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

   

  kod CPV  90.51.10.00-2

   

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   

   

  V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

   

  VI. Termin wykonania zamówienia:

  36 miesięcy

   

   VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

   

  2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

   

  3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

   

  4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

   

   

  VIII. Informacja na temat wadium:

   

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

   

  2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięc tysięcy złotych

   

  IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

   

   

  Lp.       Nazwa kryterium            Waga  

  1          CENA                          100%

   

  X. Miejsce i termin składania ofert:

   

  Oferty należy składać do dnia: 2011-02-15 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego.

   

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

  ul. Mickiewicza 26

  82-200 Malbork

   

  XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

   

  Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-02-15, o godz. 9.15, w siedzibie zamawiającego

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społęcznego Sp. z o. o.

  ul. Mickiewicza 26

  82-200 Malbork

                          

  XII. Termin związania ofertą

  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

   

  XIV. Informacje o zamiarze przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

   

  XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

   

   XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

   Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających - 20% wartości zamówienia podstawowego.

   

   

  XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 42607-2011. Data zamieszczenia 2011-02-07

   Specyfikacja, wzór umowy i załączniki do pobrania na stronie:

  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

   

   

  ____________________________________

  Prezes Zarządu

  Bogdan Kułakowski

   

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2011-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty.

  Malbork, 01-07-2010r.

  Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty.

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR-132416 na "Budowę budynku "N" przy ul. Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę:

  Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego
  "Przyszłość" Piotr Wysoki,
  ul. Prusa 1, 82-200 Malbork.
  Cena wybranej oferty wynosi: 3.404.983,72 zł brutto

    udostępnił K.Nosko dnia 2010-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 02.06.2010 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 02.06.2010 r.

  Dot.: ZP - 01/2010 na: "Budowę budynku "N" przy ul. Czerskiego w Malborku".


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  PYTANIE NR 1
  W nawiązaniu do udzielonych przez Was wyjaśnień w dniu 02.06.2010 dot. SIWZ przetargu na w/w zadanie Zwraca się z prośbą o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pyt. nr 3 cyt: "Czy w wykazie osób, które będą kierowały robotami (zał. Nr 5 do SIWZ) wymagane jest wyszczególnienie robót kierowanych w okresie ostatnich 5-ciu lat tylko przez kierownika budowy, czy również przez kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej?"
  Z Waszej odpowiedzi wynika, że należy udokumentować 5-cioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej i sanitarnej.
  Nasze pytanie odnosiło się do wyjaśnienia konieczności wypełnienia załącznika nr 5 dla kierownika budowy oraz kierowników branży elektrycznej i sanitarnej.
  Czy w świetle waszych wyjaśnień zał. Nr 5 należy przygotować w 3 egzemplarzach tj. dla kierownika branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, skoro wynika z niego, że jest on przyporządkowany tylko dla 1 osoby)?
  Gdzie powinna być zawarta informacja o 5-cio letnim doświadczeniu (brak takiej rubryki w w/w załączniku)?


  ODPOWIEDŹ NR 1
  Zgodnie z pkt 5 ust. 3 SIWZ minimum 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami musi posiadać:
  - kierownik budowy,
  - kierownik robót sanitarnych,
  - kierownik robót elektrycznych
  Zał. Nr 5 należy przygotować dla każdej z osób (tj. 3 egz. )
  Spełnienie warunku posiadania 5 -cio letniego doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie rubryki "LATA REALIZACJI".

  PYTANIE NR 2
  W przedmiarach ofertowych w poz. 2 podano ilość ław fundamentowych w ilości 13,248 m3 , a powinno być 37,0 m3 betonu.
  Czy na budynek "budynek" przyjąć powyższe zużycie?


  ODPOWIEDŹ NR 2
  Ująć ilość podaną w Zmianie Nr 1 do SIWZ

  PYTANIE NR 3
  To samo dotyczy ścian oporowych w poz. 4, w przedmiarach podano 19,238 m3 betonu, a powinno być 29,0 m3.
  Czy uwzględnić w ofercie na budynek "N" wyżej podane ilości


  ODPOWIEDŹ NR 3
  Ująć ilość podaną w Zmianie Nr 1 do SIWZ

    udostępnił K.Nosko dnia 2010-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

  ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Dot.: ZP - 01/2010 na: "Budowę budynku mieszkalnego "N" przy ul. Czerskiego w Malborku" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2010 NR 132 416-2010 .


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób :

  1.W przedmiarze robót " Zagospodarowanie terenu " - ELEMENCIE 1 - Mur oporowy :

  a)W poz. 1 należy przyjąć - 13,17 m3
  b) W poz. 2 należy przyjąć - 24,36 m3
  c) W poz. 4 należy przyjąć - 28,44 m3
  d) W poz. 5 należy przyjąć - 3,692 t

  2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu

  do dnia 11.06.2010 roku do godziny 13 00

  W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2010 roku o godz. 13 15 w siedzibie MTBS w Malborku ul. Mickiewicza 26.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 156700-2010 link do strony:

  http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156700&rok=2010-06-07

    udostępnił K.Nosko dnia 2010-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 02.06.2010 r.

   

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 02.06.2010 r.Dot.: ZP - 01/2010 na: "Budowę budynku "N" przy ul. Czerskiego w Malborku".

   

  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  PYTANIE NR 1
  Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.


  ODPOWIEDŹ NR 1
  Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, tylko HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY . Kosztorys ofertowy będzie zobowiązany złożyć wybrany oferent.

  PYTANIE NR 2
  Zgodnie z rozdz. VI. ust. 1.4. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W związku z powyższym, czy wykonawca we własnym zakresie winien przygotować treść takiego oświadczenia? Jeżeli tak, to czy konieczne jest załączanie do oferty kserokopii decyzji o nadaniu uprawnień osób, które będą kierowały robotami?


  ODPOWIEDŹ NR 2
  Treść oświadczenia ,o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykonawcy przygotowują we własnym zakresie . Dodatkowo należy złożyć kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień.

  PYTANIE NR 3
  Czy w wykazie osób, które będą kierowały robotami (zał. nr 5 do SIWZ) wymagane jest wyszczególnienie robót kierowanych w okresie ostatnich 5-ciu lat tylko przez kierownika budowy, czy również przez kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej?


  ODPOWIEDŹ NR 3
  Zgodnie z pkt. V ust. 3a,b,c kierownicy robót branży sanitarnej i elektrycznej muszą posiadać 5 letnie doświadczenie jako kierownicy robót sanitarnych i elektrycznych .

  PYTANIE NR 4
  Zgodnie z pkt XII SIWZ cyt. : "Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych (.)". W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaki dokument jest nadrzędny do wyliczenia oferowanej ceny zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia różnic i elementów nie uwzględnionych w przedmiarze robót, można zmienić ilości robót do wykonania i zmiana ilości lub podstaw wyceny w stosunku do załączonego na stronie internetowej przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty.


  ODPOWIEDŹ NR 4
  Zgodnie z pkt. XII SIWZ w trakcie postępowania przetargowego należy złożyć tylko HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wg wzoru załączonego do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .Tylko wybrany oferent będzie zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy. Zgodnie z paragrafem 11 umowy " za roboty nieprzewidziane i dodatkowe uważa się te roboty, które nie są uwzględnione w dostarczonych przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej oraz wyjaśnieniach do SIWZ.

  PYTANIE NR 5
  Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji Ath


  ODPOWIEDŹ NR 5
  Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji Ath

  PYTANIE NR 6
  Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (dwg- Auto- Cad)


  ODPOWIEDŹ NR 6
  Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie elektronicznej (dwg- Auto- Cad)

  PYTANIE NR 7
  Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.3.2. i 4.4.4 ściany fundamentowe należy obłożyć folią kubełkową. Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak izolacji z folii. Czy w/w izolację należy uwzględnić w wycenie?


  ODPOWIEDŹ NR 7
  Należy uwzględnić izolację z folii kubełkowej - zostało ujęte w poz. 40 przedmiaru robót

  PYTANIE NR 8
  Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.4.1 "izolacja pionowa ścian fundamentowych od fundamentów (.) nakładane na warstwę tynku na styropianie lub styropian z gotową warstwą izolacyjną". Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak tynku na styropianie. Czy wykonanie tynku na styropianie należy uwzględnić w wycenie?


  ODPOWIEDŹ NR 8
  Należy uwzględnić tynk na styropianie - został ujęty w poz. 37 przedmiaru robót

  PYTANIE NR 9
  Jak należy traktować uwagę w pkt. 4.4.1 opisu architektury dotyczącą występowania wód gruntowych i ewentualnego wzmocnienia izolacji?. Czy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień prace te będą rozliczone jako dodatkowe?


  ODPOWIEDŹ NR 9
  W trakcie opracowywania dokumentacji dokonano niezbędnych badań gruntu , których wyniki uwzględniono przy tworzeniu dokumentacji , natomiast w sytuacji , gdyby pojawiła się konieczność wzmocnienia izolacji , roboty te będą traktowane jako roboty dodatkowe.

  PYTANIE NR 10
  Zgodnie z rys. K-85 poszycie dachu deska gr. 25 mm , zgodnie z opisem architektury pkt. 4.5.3.11 deski gr. 19 mm ażurowe. Co przyjąć do wyceny?


  ODPOWIEDŹ NR 10
  Na poszycie dachu zastosować deskę gr. 25 mm - przedmiar robót poz. 180

  PYTANIE NR 11
  Brak detali balustrad podjazdu i murków oporowych (rodzaj materiału, sposób wykonania)


  ODPOWIEDŹ NR 11
  Murki oporowe wykonać zgodnie z projektem konstrukcji ( rysunki konstrukcji K15 , K16 ) jako żelbetowe monolityczne . Balustrady podjazdu należy wykonać z elementów stalowych spawanych , analogicznie do balustrad klatek schodowych . Balustrady należy wykonać zgodnie z dołączonym rysunkiem " Szczegół balustrady . PDF " - ujęte w poz. 281 przedmiaru robót.

  PYTANIE NR 12
  Z jakiego materiału i jakiej grubości przyjąć rynny i rury spustowe?


  ODPOWIEDŹ NR 12
  W ofercie rynny i rury spustowe należy wycenić jako wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm zgodnie z PN-61-B-10245

  PYTANIE NR 13
  Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki? Jeśli tak, to jakie i ile?


  ODPOWIEDŹ NR 13
  Okna w mieszkaniach wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe z możliwością przymknięcia , instalowane w górnej części okien , o izolacyjności min. 35 dB , przepływ powietrza min. 22 m3/h , kolor biały . Stosować jeden nawiewnik na każde okno.

  PYTANIE NR 14
  Poz. 5 Przedmiaru robót budowlanych- na jaką odległość należy przyjąć wywóz ziemi z wykopów?


  ODPOWIEDŹ NR 14
  W poz. 5 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć krotność wywozu = 8 ( wywóz na dalsze 4 km. po drogach utwardzonych )

  PYTANIE NR 15
  Stolarka drzwiowa wewnętrzna - prosimy o uszczegółowienie wykończenia stolarki drzwiowej płytowej - powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia - malowane, lakierowane, laminowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie - plaster miodu, płyta otworowa, ościeżnice - stalowe czy drewniane, zwykłe czy regulowane na pełną szerokość muru.


  ODPOWIEDŹ NR 15
  Drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe na bazie ramy z drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową lub kratownicą z pasków z płyty pilśniowej Skrzydło wykończone płytą pilśniową w kolorze białym . Ościeżnice stalowe. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych z zamkami i kompletem kluczy , z wizjerem , z klamką

  PYTANIE NR 16
  Zgodnie z opisem architektury pkt 4.3.6.
  ścianki działowe piwnic są grubości 12 cm. Natomiast z rys. A-1 wynika, że ścianki są grubości 8 cm.
  ścianki działowe na parterze i wyżej należy wykonać z pustaków gr. 8 cm lub 12 cm. Natomiast z rys. A-2 wynika, że ścianki mają być grubości 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie oraz wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane ścianki.
  Zgodnie z opisem architektury pkt 4.3.7. kanały wentylacyjne mają być obmurowane ścianką z cegły dziurawki grubości 6,5 cm. Natomiast z rys. A-2 wynika, że ścianki te są grubości 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie oraz wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane ścianki


  ODPOWIEDŹ NR 16
  Ścianki działowe piwnic gr. 8 cm z bloczków silikatowych - w poz. 208 przedmiaru robót zmienić tablicę KNR na KNR 9-01 0105/01
  Ścianki działowe piwnic z cegły silikatowej grubości 12 cm do wys. 1 m , wyżej grubości 6,5 cm - ażurowe - w poz. 209 przedmiaru robót zmienić tablicę KNR na KNR 2-02 w 0126/07
  Ścianki działowe kondygnacji mieszkalnych mają być grubości 8 cm z bloczków silikatowych. - w poz. 211 przedmiaru robót zmienić tablicę KNR na KNR 9-01 0105/01
  Obmurowania kanałów wentylacyjnych wykonać bloczkami gazobetonowymi gr. 6 cm. . Uzupełnić przedmiar o dodatkową poz. przedmiaru - tablica KNR 2-02 0121/01 w ilości 200,10 m2.

  PYTANIE NR 17
  W przedmiarach nie uwzględniono:

  a)Zbrojenia nadbetonu na stropach filigran
  b)Warstwy spadkowej z keramzytobetonu
  c)Okładziny z płyt g-k na dachu stromym
  d)Obróbek blacharskich na dachu (wiatrownice, itp.)
  e)Tynku mozaikowego na cokole

  ODPOWIEDŹ NR 17
  ad. a) Zbrojnie nadbetonu zostało uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 91, 121, 149 i 169;
  ad. b) Warstwa spadkowa stropodachu została uwzględniona w przedmiarze robót: poz. 185 i 186;
  ad. c) Wykonanie okładziny z płyt g-k na dachu stromym zostały uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 240; Zmieniono tablicę na KNR 0-14 2012/02
  ad. d) Wykonanie obróbek blacharskich na dachu zostało uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 198 i 199; UWAGA w poz. nr 198 została zmieniona podstawa KNR na KNNR 2 0504/01 oraz wartość przedmiaru z 42,7 m2 na 63,4 m2;
  ad. e) Wykonanie tynku mozaikowego na cokole zostało uwzględnione w przedmiarze robót: poz. 271;

  PYTANIE NR 18
  .W poz. 32 i 39 występuje ta sama ilość rur, - którą pozycje brać pod uwagę


  ODPOWIEDŹ NR 18
  W pozycji 32 powinna być liczba 37szt. , pozycja dotyczy metrowych przewodów elastycznych DN20. W pozycji należy przewidzieć cztery komplety nakrętek z półpierścieniami na każdą sztukę przewodu.

  PYTANIE NR 19
  Wg kosztorysu grubości izolacji są niezgodne z aktualną Polską Normą


  ODPOWIEDŹ NR 19
  Grubości izolacji należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  PYTANIE NR 20
  Czy do węzła cieplnego licznik ciepła dostarcza PEC .


  ODPOWIEDŹ NR 20
  Nie należy ujmować w wycenie dostawy i montażu węzła cieplnego poz. 74-90 przedmiaru robót .Licznik ciepła dostarcza ECO.

  PYTANIE NR 21
  W pozycji 46 kosztorysu C.O. występuje szafka i w pozycji 117 wod - kan także uważam, że wystarczy jedna, pozycja kosztorysu


  ODPOWIEDŹ NR 21
  W wycenie ująć tylko pozycję 46 przedmiaru robót . Nie ujmować pozycji 117 przedmiaru robót.

  PYTANIE NR 22
  W pozycjach 57. 58. 59 60 i 61 występują materiały, które są w komplecie zestawu logo terma.


  ODPOWIEDŹ NR 22
  Nie ujmować w wycenie poz. 57, 58,59,60,61 przedmiaru robót . Należy je uwzględnić przy specyfikowaniu stacji , bo są to elementy opcjonalne.

  PYTANIE NR 23
  W pozycji 111 i 116 występują dwukrotnie zawory czerpalne czy są to zawory do pralki?


  ODPOWIEDŹ NR 23
  Przeznaczenie każdego zaworu zostało opisane w kosztorysie. Pierwszy przeznaczony jest do podłączenia pralki, druga pozycja dotyczy WC

  PYTANIE NR 24
  W kosztorysie zestaw podnoszenia ciśnienia występuje w trzech pozycjach 119, 120, 121. Produkowany jest. jako komplet czy może być produkcji Hyderowacum Grudziądz o tych samych parametrach.


  ODPOWIEDŹ NR 24
  Tak może być jako komplet i może być firmy HYDRO-VACUM o tych samych parametrach

  PYTANIE NR 25
  Czy wodomierz na przyłączu wody dostarcza WPWiK Malbork.


  ODPOWIEDŹ NR 25
  Wodomierz na przyłączu wody dostarcza i montuje PWiK Malbork .

  PYTANIE NR 26
  Brak profilu zew. sieci wodociągowej


  ODPOWIEDŹ NR 26
  Profil sieci i przyłącza wodociągowego znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

  PYTANIE NR 27
  Brak profilu kanalizacji sanitarnej


  ODPOWIEDŹ NR 27
  Profil kanalizacji sanitarnej znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

  PYTANIE NR 28
  Brak profilu kanalizacji deszczowej


  ODPOWIEDŹ NR 28
  Profil kanalizacji deszczowej znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

  PYTANIE NR 29
  Brak profilu drenażu


  ODPOWIEDŹ NR 29
  Profil drenażu znajduje się w pliku "Sieci i przyłącza wod-kan bud. N " - na stronie internetowej MTBS .

  PYTANIE NR 30
  Czy do oferty należy wycenić zgodnie z przedmiarami robot węzeł cieplny budynku oraz przyłącze ciepłownicze do budynku , czy nie należy tego wyceniać zgodnie z wzorem harmonogramu rzeczowo - finansowego .


  ODPOWIEDŹ NR 30
  Nie należy wyceniać węzła cieplnego i przyłącza ciepłowniczego ( poz. 74 - 90 i 268 - 306 przedmiaru robót ).

  Załącznik : rysunek balustrady Szczegol Balustrady.rar

    udostępnił K.Nosko dnia 2010-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64

  oglasza przetarg nieograniczony na:

  "Budowe budynku mieszkalnego "N" przy ul. Czerskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

  Termin rozpoczecia 01.09.2010r.

  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 30.09.2011r.

   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Krzysztof Nosko.
  2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

  Oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

  ZP-01 / 2010 - budynek "N"

  do dnia 08.06.2010r. do godziny 1000.

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 08.06.2010r. o godzinie 1015.

  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 132416-2010 link do strony:

  http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=132416&rok=2010-05-17

  Do pobrania na stronie:http://www.tbs.malbork.pl  w dziale przetargi

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.N.doc
  Dokumentacja techniczna bud.N.rar
  Przedmiary bud.N.rar
  Specyfikacje tech. bud.N.rar

    udostępnił K.Nosko dnia 2010-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie Protestu z dnia 27.07.2009r.

  Rozstrzygnięcie Protestu z dnia 27.07.2009r.


  Dot. przetargu nieograniczonego na: "Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu " ogłoszonego w BZP pod NR 246642 / 2009


  link do Treści Rozstrzygniecia Protestu :


  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.

  Malbork  28.07.2009


   


  ZMIANA TREŚCI   SIWZ  NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.


   


   


  Dot.  postępowania ZP – IZ / 2009 ogłoszonego w BZP pod  NR 246642 / 2009 na :


           „Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych


          „M” i „N” przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu „


   


   


        Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych


        w  związku z wniesieniem protestu dotyczącego postanowień  specyfikacji 


        istotnych warunków zamówienia dokonuje zmiany treści  SIWZ w następujący sposób:


  I.   Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
                    do dnia  11.08.2009 do godz. 10:00  


        W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu


                                                  11.08.2009 o godz. 10:15

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KOPIA WNIESIONEGO PROTESTU I WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZACYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU

  KOPIA WNIESIONEGO PROTESTU I WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZACYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU


  Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego ZP - IZ / 2009 ogłoszonego w BZP pod Nr 246642 / 2009 na:

  "Pełnienie czynnosci zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu".  1) Zawiadamiam, że do przedmiotowego postępowania w dniu 27 lipca 2009 wniesiono protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  2) Zamieszczam na stronie internetowej kopię wniesionego protestu.  3) Wzywam Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.  poniżej znajduje się link do treści wniesionego PROTESTU

   

   

  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

   

   
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych
  Dotyczy przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budowy budynków mieszkalnych "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu ogłoszonego w BZP pod. NR 246642/2009


  Do zamawiającego wpłynęła propozycja zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ o treści:

  Proszę o zmianę następujących punktów ww. ogłoszenia o zamówieniu publicznym w następ. punktach:  Istniejąca treść zapisów ogłoszenia :  1 a)
  nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 budynków mieszkalnych z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


  2 b)
  nadzorowanie w okresie swojej pracy przynajmniej 2 budynków mieszkalnych nierodzinnych z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  2 b)
  Inspektor robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego , musi posiadać 10 letni staż pracy (od daty uzyskania stosownych uprawnień) i udokumentowaną praktykę w nadzorowaniu budynków mieszkalnych realizowanych z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


  4)
  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług , które były realizowane przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wymagane co najmniej 2 budynki ), w rozdz. I pkt. 4 załącznika do Oferty - jest treść:


  I.4
  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, które były realizowane przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według procedur wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ( wymagane co najmniej 2 budynki ).


  Proponowane zapisy wykonawcy:  1 a)
  nadzorowanie w okresie swojej pracy minimum 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  2 b)
  Wykaz wykonanych usług , które polegały na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w tym min. 3 lata zatrudnienia u Inwestora Zastępczego).

  2 b)
  Inspektor robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcje kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego , musi posiadać 10 letni staż pracy (od daty uzyskania stosownych uprawnień) i udokumentowaną praktykę w nadzorowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

  4
  Wykaz zatrudnienia w okresie ostatnich dziesięciu lat, z podaniem miejsc realizacji, zajmowane stanowiska, które umożliwią zamawiającemu podjęcie właściwej oceny nabytej praktyki i doświadczenia przyszłego wykonawcy (co najmniej 3 opinie lub referencje z tego okresu).

  I 4
  Wykaz wykonanych usług , które polegały na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budynkach wielorodzinnych (w tym min. 3 lata zatrudnienia u Inwestora Zastępczego).

  Dodatkowo proponuję nw. zapisy w umowie :  a)
  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do podejmowania wiążących postanowień oraz realizacji i nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest pan / pani ..................


  b)
  Osoba uprawnioną do odbioru faktur jest .........................


  c)
  Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację projektową wraz z oświadczeniem projektanta o kompletności wykonanej dokumentacji (odpis notarialny) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.


  d)
  Zamawiający zapewni niezbędne i konieczne środki na uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie (brak jest informacji o posiadaniu prawomocnego pozwolenia lub koniecznego Audytu),


  e)
  Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą w zakresie wyprzedzającego przekazywania druków sprawozdawczości inwestycyjnej, druków danych analitycznych, druków środków trwałych dla gestorów sieci w imieniu inwestora,  f)
  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na dzień składania ofert w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł;  g)
  W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: udzielenia Inwestorowi Zastępczemu odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia (gwarancja sprawnego i terminowy przebieg inwestycji).

  j)
  Strony akceptuję korespondencję w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w formie pisemnej wysłanej pocztą elektroniczną, która to powinna być każdorazowo potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres wymienione powyżej.


  k)
  Zamawiający zapłaci projektantowi należności za pełnienie nadzoru autorskiego po opisaniu i potwierdzeniu pełnienia tego nadzoru przez Inwestora Zastępczego (w tym jego zasadności).


  l)
  Należność za świadczone usługi Inwestor Zastępczy będzie fakturować zgodnie z ustalonymi etapami płatności - w transzach miesięcznych, z zastrzeżeniem, że ostatnia transza płatna po okresie rozliczenia zadania nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia brutto.  ODPOWIEDŹ
  Zamawiający nie będzie zmieniał warunków udziału w przetargu i nie będzie dokonywał zmiany ogłoszenia w BZP. W załączniku do SIWZ "ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW" w p. 4 winno być "Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług" tj. zgodnie z ogłoszeniem w BZP.
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64


  oglasza przetarg nieograniczony na:


  " Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "M" i "N" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "


  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku.


  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:


   Bogdan Kulakowski,


   Krzysztof Nosko.


  Zamknieta koperte zawierajaca oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:


  "PRZETARG -ZP /IZ/2009 - zastępstwo inwestycyjne "


  do dnia 29.07.2009r. do godziny 1000.


  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 29.07.2009r o godzinie 1015.


  Specyfikacja do pobrania na stronie link: http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

                                                                           


   


  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR-163184/2009 na „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku” wybrano ofertę:


   


  Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego


  „Przyszłość” Piotr Wysoki,


  ul. Prusa 1, 82-200 Malbork.


   


  Cena wybranej oferty wynosi: 2.885.000,00 zł brutto.

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

  ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający  dokonuje zmiany treści SIWZ  w następujący sposób :


  1. Przekazuje uzupełniający przedmiar robót


  2. W przedmiarze robót – instalacje  elektryczne wewnętrzne str.1
              ELEMENT  2 . Tablica  R 20    zastąpić   ELEMENT 2 . Tablica R 11
              ELEMENT  3 . Tablica R 20    zastąpić   ELEMENT  3 . Tablica R 21


  3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
     
  do dnia 19.06.2009 roku do godziny 1100
                 


  W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2009 roku o godz. 1115  w siedzibie MTBS w Malborku ul. Mickiewicza 26.


   


  Na stronce TBS załącznik z poprawionymi Przedmiarami Robót


  link do strony:  http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r

  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  I   ROBOTY  BUDOWLANE


  PYTANIE NR 1


  Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.3.2. i 4.4.4 ściany fundamentowe należy obłożyć folią kubełkową. Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak izolacji z folii. Czy w/w izolację należy uwzględnić w wycenie?


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Należy uwzględnić izolację z folii kubełkowej .


  → tabela  uzupełniająca - poz. nr 3, zmieniony przedmiar poz. 40;


   


  PYTANIE  Nr  2


  Zgodnie z opisem architektury pkt. 4.4.1 izolacja pionowa ścian fundamentowych od fundamentów do „...nakładane na warstwę tynku na styropianie lub styropian z gotową warstwą izolacyjną”. Na przekrojach i rzutach w projekcie architektury brak tynku na styropianie. Czy wykonanie tynku na styropianie należy uwzględnić  w wycenie?


  ODPOWIEDŹ NR  2


  Należy uwzględnić tynk na styropianie.


  → tabela uzupełniająca  poz. nr 2, zmieniony przedmiar poz. 37;.  PYTANIE NR 3


  W poz. 34 przedmiaru policzono 1 raz izolację na ławach fundamentowych z papy. Zgodnie z przekrojami należy wykonać dwie warstwy papy.


  ODPOWIEDŹ NR 3


  W ofercie należy przyjąć izolację fundamentów  - 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku; należy bezwzględnie zadbać o połączenie warstw poziomych i pionowych izolacji (w szczególności warstw izolacyjnych fundamentów i izolacji przeciwwodnej podłóg kładzionych na gruncie)
  → tabela uzupełniająca  - poz. nr 1, zmieniony przedmiar poz. 35;


   


  PYTANIE NR 4


  Jak należy traktować  uwagę w pkt. 4.4.1 opisu architektury dotyczącą występowania wód gruntowych i ewentualnego wzmocnienia izolacji ? Czy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień prace te będą rozliczone jako dodatkowe ?


  ODPOWIEDŹ NR 4


  W czasie prowadzenia prac projektowych dokonano niezbędnych badań gruntu, których wyniki uwzględniono przy tworzeniu dokumentacji, wobec czego w sytuacji, gdyby w czasie prac pojawiła się konieczność wzmocnienia izolacji, roboty te będą potraktowane jako roboty dodatkowe .


   


  PYTANIE NR 5


  Zgodnie z rys. K-85 poszycie dachu deska gr. 25 mm, zgodnie z opisem architektury pkt. 4.5.3.11 deski gr. 19 mm ażurowo. Co przyjąć do wyceny?


  ODPOWIEDŹ NR 5


  Na poszycie dachu zastosować deskę gr. 25 mm.


  → tabela uzupełniająca  - poz. nr 8, zmieniony przedmiar poz. 180;


   


  PYTANIE  NR 6


  W przedmiarze policzono na dachu płaskim warstwę dociskową gr. 2 cm. Zgodnie z projektem jest 8 cm.


  ODPOWIEDŹ NR 6


  Warstwę dociskową należy wykonać zgodnie z projektem, tj. gr. 8 cm.


  → tabela poz. nr 14, zmieniony przedmiar poz. 190;


   


  PYTANIE  NR 7


  Brak detali balustrad podjazdu i murków oporowych (rodzaj materiału, sposób wykonania)


  ODPOWIEDŹ NR 7


  Murki oporowe wykonać zgodnie z projektem konstrukcji (rysunki konstrukcji K15, K16) jako żelbetowe, monolityczne. 
  Balustrady podjazdu należy wykonać z elementów stalowych, spawanych, analogicznie do balustrad w klatkach schodowych.


  → tabela uzupełniająca - poz. nr 26, zmieniony przedmiar poz. 259;


   


  PYTANIE  NR 8


  W przedmiarze policzono za mało balustrad klatek schodowych (brak balustrad nr 2, 3, 4)


  ODPOWIEDŹ NR 8


  Balustrady należy wykonać zgodnie z projektem


  → tabela uzupełniająca - poz. nr 25, zmieniony przedmiar  poz. 258;


   


  PYTANIE  NR 9


  Stolarka drzwiowa wewnętrzna – prosimy o uszczegółowienie wykończenia stolarki drzwiowej płytowej – powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia – malowane, lakierowane, laminowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie – plaster miodu, płyta otworowa, ościeżnice – stalowe czy drewniane, zwykłe czy regulowane na pełną szerokość muru.


  ODPOWIEDŹ NR 9


  Drzwi wewnętrzne  - skrzydło drzwiowe na bazie ramy z drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową lub kratownicą z pasków z płyty pilśniowej. Skrzydło wykończone płytą pilśniową w kolorze białym. Ościeżnice stalowe.


  → tabela poz. nr 23,24, zmieniony przedmiar  poz. 253,


   


  PYTANIE  NR 10


  W przedmiarach nie uwzględniono:


  -   zbrojenia nadbetonu na stropach,


  -   krat na oknach,


  -   wiatroizolacji na dachu,


  -   obróbki blacharskich na dachu (pasy nadrynnowe, wiatrownice itp.)


  -   montażu i dostawy ościeżnic do drzwi wewnątrzlokalowych


  -   tablicy informacyjnej z numerem budynku i nazwą ulicy


  -   tynku mozaikowego na cokole


  -   opaski wokół budynku


  ODPOWIEDŹ NR 10


  Wszystkie elementy należy wykonać według projektu.


  W przygotowywanej ofercie należy dodatkowo uwzględnić pozycje wyszczególnione w tabeli uzupełniającej będącej integralnym załącznikiem do powyższego wyjaśnienia:


   


  II  ROBOTY ELEKTRYCZNE


  PYTANIE  NR 11


  W przedmiarze robót elektrycznych nie ma rozdzielnic R 11 i R 21, jest tylko zdublowana rozdzielnica R 20. Mamy sami zmienić przedmiar czy zrobi to zamawiający?


  ODPOWIEDŹ NR 11


   


  PYTANIE  NR 12


  Jakiego typu mają być słupy oświetleniowe?


  ODPOWIEDŹ NR 12


  Słupy oświetleniowe -Należy uwzględnić słupy SAL-6, oprawy parkowe (ZSD1-70 „Elgo”), bezwysięgnikowe, zgodnie z projektem oświetlenia zewnętrznego .


   


  PYTANIE  NR 13


  Jakiego typu oprawy słupowe i wysięgniki przyjąć do wyceny?


  ODPOWIEDŹ NR 13


  j.w


  PYTANIE  NR 14


  Jakiego systemu ma być instalacja domofonowa ( w systemie analogowym czy cyfrowym)?


  ODPOWIEDŹ NR 14


  Należy zastosować domofony cyfrowe .


  PYTANIE 15


  21. Kopertę należy oznaczyć  wg:


        -   SIWZ pkt. 16.1.1


            Cyt.: „Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych


                      zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopertach, zaadresowanych


                      na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:


                    ZP-01 / 2009 – budynek „M”


                    Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opieczętowana i posiadać nazwę


                    i adres Oferenta”.


        -   odpowiedzi inwestora z dnia 22.05.2009r :


             Cyt.: „Ofertę należy złożyć w Sekretariacie zamawiającego – pokój nr 2 z dopiskiem:


                                     ZP-01 / 2009 – budynek „M”


                            Do dnia 17.06.2009 do godziny 1000”.


             Prosimy o podanie w jaki sposób należy opisać kopertę.


   ODPOWIEDŹ NR 15


   Ofertę należy oznaczyć :          ZP-01 / 2009 – budynek „M”

  Kopertę wewnętrzną dodatkowo opieczętować pieczątką firmową


  Termin składania ofert upływa o godzinie 1000


  Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1015


   


  PYTANIE 16


   


  Jeżeli powyższe roboty należy uwzględnić w ofercie to prosimy o wskazanie w jakim elemencie robót należy je rozliczyć.
  ODPOWIEDŹ NR 16
  W przygotowywanej ofercie należy dodatkowo uwzględnić pozycje wyszczególnione w tabeli uzupełniającej będącej integralnym załącznikiem do powyższego wyjaśnienia  oraz wyjaśnień do drugiej odpowiedzi.


   


  Na stronce TBS załącznik z poprawionymi Przedmiarami Robót pod pytaniem nr16 http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 15.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


   


  PYTANIE NR 1


  Jaką stolarkę okienną uwzględnić w ofercie? Wg zestawienia stolarki okna drewniane lub PCV.


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Okna typowe 3-komorowe, dwuszybowe z PCW szklone szkłem zespolonym o podwyższonym współczynniku izolacji cieplnej ok. 1,1 W/m2K dla szyby i ok. 1,3w/m2K dla całego okna. Okna wykonane zgodnie z obowiązującymi aprobatami technicznymi w zakresie współczynnika „K” i konstrukcji okna. Okucia standardowe.


   


  PYTANIE  NR  2


  Jakie pokrycie dachu (połać stroma) uwzględnić w ofercie? Wg opisu do projektu konstrukcji ma to być blachodachówka, wg projektu architektonicznego dachówka bitumiczna, a wg przedmiaru robót (poz.118) dachówka ceramiczna.


   


  ODPOWIEDŹ NR  2


  W ofercie uwzględnić  pokrycie dachu - dachówką bitumiczną.


  → tabela uzupełniająca do przedmiaru robót  - poz. nr 15, zmieniony kosztorys poz. 191;


   


  PYTANIE NR 3


  Dlaczego w przedmiarze (poz. 229) wszystkie podokienniki są długości do 1 m?


   


  ODPOWIEDŹ NR 3


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić podokienniki (parapety wewnętrzne) o długości:


  - 1,82 m – 9 szt.;


  - 1,22 m – 78 szt.;


  - 0,92 m – 16 szt.


  Okna w piwnicy bez  podokienników ( parapetów ).


  → tabela uzupełniająca do przedmiaru robót  poz. nr 21, 22, zmieniony kosztorys poz. 244,245;


   


  PYTANIE NR 4


  O jaki detalu architektonicznym mowa w punkcie 4.8.1 opisu technicznego do projektu budowlano-wykonawczego?


   


  ODPOWIEDŹ NR 4


  Detal architektoniczny – rysunki szczegółowe:       


  rys. nr A19      Balustrada klatki schodowej


  rys. nr A20      Kraty zabezpieczające podest kl. sch.


  rys. nr A21      Balustrady balkonowe


  rys. nr A22.     Krata okienek piwnicznych 60x60cm i 120x60cm


   


  PYTANIE NR 5


  Jakie profile parapetów zewnętrznych wycenić w poz. 230 przedmiaru robót?


   W udostępnionym projekcie nie ma nic na temat profili parapetowych.


   


  ODPOWIEDŹ NR 5


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym o gr. 0,75 mm i szerokości 150 mm;


   


  PYTANIE NR 6


  Z jakiego materiału przyjąć rynny i rury spustowe – wg projektu są z tworzywa sztucznego, według przedmiaru robót z blachy ocynkowanej?


   


  ODPOWIEDŹ NR 6


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej;


   


  PYTANIE NR 7


  Jaką opaskę wokół budynku przyjąć do oferty wg projektu ma być z płytek chodnikowych, chodnikowych przedmiarze jest betonowa wylewna?


   


  ODPOWIEDŹ NR 7


  W przygotowywanej ofercie należy wycenić opaskę wokół budynku wykonaną z płytek chodnikowych  50x50x7cm na podbudowie betonowej ze spadkiem 1,5 % od budynku.


  → tabela poz. nr 29, zmieniony kosztorys poz. 278;


   


  PYTANIE NR 8


  Drzwi zewnętrzne DI z mają być aluminiowe tak jak podaje opis techniczny i przedmiar robót, czy stalowe jak określono w zestawieniu stolarki drzwiowej 9rys. A18)?


   


  ODPOWIEDŹ NR 8


  Drzwi zewnętrzne do wiatrołapów klatek schodowych (D1z) - aluminiowe z profili ciepłych, drzwi wewnętrzne do wiatrołapów (D1z) - z profili aluminiowych zimnych z listwami obróbkowymi w jednym systemie, dostępne (z samozamykaczami do pierwszych i drugich drzwi w wiatrołapie).


   


  PYTANIE NR 9


  Drzwi Dl wg zestawienia stolarki drzwiowej ( rys. A18) maja być drewniane, a według opisu technicznego stalowe. Jakie drzwi Dl przyjąć do wyceny?


   


  ODPOWIEDŹ NR 9


  Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych (D1) z zamkami i kompletem kluczy, z wizjerem, z klamką.


  Skrzydło drzwiowe na bazie ramy z drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową. Wykończenie skrzydła: skrzydła wykończone płytą HDF gładką oklejaną folią  drewnopodobną.


  Ościeżnice do drzwi wejściowych systemowe drewnopodobne typowe w kolorze skrzydła.


  Ościeżnice do drzwi wewnątrzlokalowych stalowe w kolorze białym.


  → tabela poz. nr 23, 24 zmieniony kosztorys poz. 253,255;


   


  PYTANIE NR 10


  Prosimy o jednoznaczne określenie co jest podstawą obliczenia ceny oferty, dokumentacja projektowa czy załączone przedmiary robót?


  Jak  należy rozumieć zapis w SIWZ pkt. 17 ‘Na podstawie złożonej ceny ofertowej Zamawiający uzna, że wszystkie roboty wymagane zgodnie z przedmiarem robót (…) Oferent ujął w ofercie”? Czy oznacza to, że w ofercie nie ujmować robót, które nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót, a należy je wykonać wg projektu np.


  - izolacja z folii kubełkowej podziemnej części ścian piwnic,


  - montaż listwy startowej przy ociepleniu elewacji,


  - warstwa spadkowa stropodachu z keramzytu,


  - przewody wentylacyjne poziome (leżaki) w piwnicy,


  - wykonanie obróbek kominów, pasy nadrynnowe,


  - ocieplenie kominów styropianem w przestrzeni poddasza nieużytkowego itd.


   


  ODPOWIEDŹ NR 10


  W przygotowywanej ofercie należy dodatkowo uwzględnić pozycje wyszczególnione w tabeli będącej integralnym załącznikiem do powyższego wyjaśnienia:


  PYTANIE NR 11


  Jak oferent ma postapić w przypadku gdy ilości przedmiarowe robót w przedmiarze SA niezgodne z projektem np.:


  Poz. 173 jest 189,776 m2 powinno być ok. 550 m2


  Poz. 174, 175 i 176 jest 379,552 m2 powinno być ok. 550 m2


   


  ODPOWIEDŹ NR 11


  W przygotowywanej ofercie dla poz. 173, 174, 175 i 176 należy przyjąć obmiar wynoszący 552,16 m2;


  → tabela poz. nr 8, 9, 10, 12, zmieniony kosztorys poz. 180, 181, 182,184;


   


  PYTANIE NR 12


  W instrukcji dla Wykonawców punkt 8. 2a SIWZ jest :” W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (budynki mieszkalne) i wartością (min. 4 000 000 zł netto każdy) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” natomiast załącznik Nr 2 9wykaz wykonanych w ciągu 5 lat robót) widnieje zapis „wartość robót netto 2 000 000 zł netto lub więcej każdy budynek”.


  Która kwota jest prawidłowa?


  ODPOWIEDŹ NR 12


  W załączniku Nr 2 ( Wykaz robót budowlanych ) winno być „ wartość robot netto 4.000.000,00 zł lub więcej każdy budynek „ . Prawidłową kwotą  jest 4.000.000,00 zł.


   


  Na stronce TBS załącznik z poprawionymi Przedmiarami Robót pod pytaniem nr12 http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIAUDZIELONE W DNIU 10.06.2009 r.

  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 10.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  PYTANIE NR 1


  W p. 10.8 SIWZ zamawiający pisze o oświadczeniu o dokonaniu wizji lokalnej czy wystarczy oświadczenie złożone na druku „OFERTA” czy ma być to również dodatkowy dokument?


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Tak ,  wystarczy  tylko oświadczenie złożone na druku „OFERTA „


   


  PYTANIE  Nr  2


  W druku ‘OFERTA” – z uwagi na zróżnicowaną stawkę podatku VAT 7% na roboty w budynku i 22% na infrastrukturę towarzyszącą (urządzenie i uzbrojenie terenu) czy podać go łącznie czy też rozdzielnie z podziałem na 7 i 22%?


  ODPOWIEDŹ NR  2


  W druku „OFERTA „  wystarczy podać łączną kwotę podatku VAT  7 i 22 %.  PYTANIE NR 3


  W p. 10.5. SIWZ wymaga się od oferentów cyt.: „Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), ............ Bilanse oraz rachunki zysków i strat za lata 2006, 2007, 2008 ............” czy wystarczą tylko bilanse, rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego za w/w trzy lata? Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie składa się z: art. 45.2 – z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej; art. 45.3 – to również zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych; art. 45.4 to również sprawozdanie z działalności jednostki, jest to łącznie wielostronicowy dokument. Zamierzony efekt w postaci obrotów, zysku itd. Wykonawcy, Zamawiający uzyska z bilansu, rachunku zysków i strat. Prosimy o odpowiedź.


   


  ODPOWIEDŹ NR 3


  Wystarczą bilanse oraz rachunki zysków i strat oraz opinie biegłego rewidenta , jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu . Do złożenia pełnego sprawozdania finansowego zobowiązany będzie Wykonawca wybrany w drodze przetargu przed zawarciem umowy .


   


  PYTANIE NR 4


  Czy należy ująć w wycenie robót sanitarnych pozycje od instalacji węzła ciepł. Wymiennikowego – EL. 2 od poz. 74 do 90 i przyłącza ciepłowniczego EL. 9 od poz. 267 do 292?


   


  ODPOWIEDŹ NR 4


  Nie należy ujmować w wycenie dostawy węzła ciepłowniczego poz. 74 do 90 .


  Nie należy ujmować w wycenie dostawy przyłącza ciepłowniczego poz. 267 do 292 .


   


  PYTANIE NR 5


  W znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 24.10.2008 r. brzmienie art. 22 jest zmienione w stosunku do załączonego w SIWZ wzoru nr 1 , które brzmienie ma być obowiązujące 


   


  ODPOWIEDŹ NR 5


  Zamawiający modyfikuje treść wzoru  Załącznika Nr 1


   


  załącznik do pobrania w odpowiedzi Nr 5 na stonie http://www.tbs.malbork.pl/index.php?src=przetargi


   


   

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


   


  PYTANIE NR 1


  SIWZ w opisie warunków udziału w postępowaniu wymaga się od wykonawcy, aby zrealizował w okresie 5 lat, co najmniej2 zamówień odpowiadające swoim rodzajem (budynki mieszkalne) i wartością (min 4 000 000 zł netto każdy) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Czy ta wartość dotyczy tylko samego budynku czy budynku wraz z całą infrastrukturą zewnętrzną takie jak: sieci, drogi, zagospodarowanie terenu itp., które występowały w zamówieniu wraz z budynkiem?


   


  ODPOWIEDŹ NR 1


  Wartość  zamówienia minimum 4.000.000 zł netto dotyczy budynku wraz z infrastrukturą tj. z sieciami i przyłączami dojściami i dojazdami , zielenią i małą architekturą wyłącznie dla tego budynku.


   


   PYTANIE NR 2


  Rozdział IV – wykaz dokumentacji i załączników. Załącznik Nr 2wykaz robót budowlanych związanych z wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat budynków mieszkalnych: tabeli operuje się wartościami robót brutto, a w odnośniku *) wartość robót netto 2 000 000 zł lub więcej każdy budynek. Pozostaje tutaj sprzeczność z punktem 10.3 SIWZ


   


  ODPOWIEDŹ NR 2


  W załączniku Nr 2 ( Wykaz robót budowlanych ) winno być „ wartość robot netto 4.000.000,00 zł lub więcej każdy budynek „ . Prawidłową kwotą  jest 4.000.000,00 zł  .


   


    


  PYTANIE NR 3


  W SIWZ w pkt. 15.5a (drugie a) jest informacja, że w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty z pkt. 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 muszą składać wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Spełnienie posiadania tych dokumentów przez jednego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z innym wykonawcą o to zamówienie powinno być wystarczające.


  Tak postawiony wymóg narusza Art. 7 P.Z.P. Zasady uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.


  Wykonawców takim przypadku bezcelowe staje się zawiązywanie grupy wykonawców o  różnym potencjale, ale wspólnie spełniających warunki SIWZ, a nie każdy z osobna jak wymaga Zamawiający. Tym samym uniemożliwia się ich udziału w otrzymaniu niniejszego zamówienia.


   


  ODPOWIEDŹ NR 3


  W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty z pkt. :
  a) 10.1 – oświadczenia -  składa każdy z wykonawców 


  b) 10.2 – odpisy z rejestru lub wpisy do ewidencji- składa każdy z wykonawców 


  c)  10.3 – wykaz robót - składa każdy wykonawców ( łącznie muszą spełnić warunki tego
       punktu.- wykonawca , który nie wykonał żadnego budynku podpisuje tylko załączony druk  )


  d) 10.5 –sprawozdania finansowe – składa każdy z wykonawców – warunek osiągnięcia
                wskaźnika dochodowości  nie mniejszego niż  1 % dotyczy każdego z wykonawców
                wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
  e) 10.6 – opinia banku – składa każdy z  wykonawców 
  Przy ocenie spełnienia warunków udziału  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum ) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane z dokumentów składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 09.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


   


  PYTANIE NR 1


  Czy budynek ma być wyposażony w kuchenki elektryczne?


  Jeśli tak to jakie


  ODPOWIEDŹ NR 1


  W wycenie należy uwzględnić wyposażenie mieszkań w kuchenki elektryczne wolnostojące z  zasilaniem 3-fazowym , 4 płytami grzejnymi i piekarnikiem –szt 37


   


   


  PYTANIE  Nr  2


  Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki?


  Jeśli tak , to jakie i ile?


  ODPOWIEDŹ NR  2


  W wycenie należy uwzględnić wyposażenie stolarki okiennej w nawiewniki automatyczne, umieszczone w każdym oknie tj 158 szt.

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 03.06.2009 r.

  TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO


  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA


  UDZIELONE W DNIU 03.06.2009 r.


   


   


  Dot.: ZP - 01/2009 na: „Budowę budynku „M” przy ul. Michałowskiego w Malborku”.


   


   


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.


  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień


  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.


  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  PYTANIE NR 1


  Czy wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego wchodzi na pewno w zakres przetargu ?


  ODPOWIEDŹ NR 1


   Zgodnie z informacją zawartą na str. 22 SIWZ –  Wykaz dokumentacji i załączników   - w wycenie oferty nie uwzględniać wykonania przyłącza C.O i węzła C.O .


   


  PYTANIE  Nr  2


  Czy budynek na pewno nie jest wyposażony w platformy dla niepełnosprawnych ?


  ODPOWIEDŹ NR  2

  Parter budynku będzie dostępny dla niepełnosprawnych za pomocą ramp dochodzących do poziomu parteru budynku. Budynek nie jest wyposażony w platformy dla niepełnosprawnych .
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.05.2009 r.
                                                                                         Malbork, 29-05-2009r.


  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.05.2009 r.


  Dot.: ZP - 01/2009 na: "Budowę budynku "M" przy ul. Michałowskiego w Malborku".


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:


  PYTANIE NR 1
  Czy wystarczające jest wykazanie się realizacją dwóch zadań ( dwa zamówienia ) , gdzie każde z tych dwóch zadań obejmowało realizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości zadania przekraczającej każdorazowo 4 000 000 zł. netto ?


  ODPOWIEDŹ NR 1
  W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy , którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem ( budynki mieszkalne ) i wartością ( min. 4 000 000 zł netto każdy ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. każdy ze zrealizowanych budynków (a nie zadanie) był o wartości netto powyżej 4.000.000 zł.


  PYTANIE NR 2
  Przedmiar robót budowlanych poz. 5 - jaką należy przyjąć krotność wywozu nadmiaru ziemi z wykopu ?


  ODPOWIEDŹ NR 2
  W poz 5. należy przyjąć krotność wywozu = 8 (wywóz na dalsze 4 km po drogach utwardzonych)
    udostępnił K.Nosko dnia 2009-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64


  oglasza przetarg nieograniczony na:


  "Budowe budynku mieszkalnego "M" przy ul. Michałowskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


  Termin rozpoczecia 01.09.2009r.


  Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 15.09.2010r   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:


   Krzysztof Nosko.


   tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425


  Oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:


  ZP-01 / 2009 - budynek "M"


  do dnia 17.06.2009r. do godziny 1000.


  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 17.06.2009r. o godzinie 1015.


  Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 163184-2009 link do strony:


  http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163184&rok=2009-05-22


   


  Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , Dokumentacja techniczna, Przedmiary oraz Specyfikacja na stronie www.tbs.malbork.pl  w dziale przetargi.

    udostępnił K.Nosko dnia 2009-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty

  Malbork, 28-05-2008r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZARZAD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  Informuje, iz w wyniku przetargu nieograniczonego na "Pelnienie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dla budynku "L" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacja uzbrojenia terenu" wybrano ofertę:

  Przedsiebiorstwa Uslug Inwestycyjnych i Projektowych "EL"s.c.
  Czeslawa Piotrowska & Wieslaw Nidzgorski & Ewelina Piotrowska
  82-300 Elblag, ul. Plk. Dabka 94a.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty

  Malbork, 23-05-2008r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZARZAD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  Informuje, iz w wyniku przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod NR 73529/2008 na "Budowe budynku mieszkalnego "L" przy ulicy Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę:

  Przedsiebiorstwa Budowlano - Remontowego
  "PRZYSZLOSC"
  82-200 Malbork, ul. Prusa 1.

  Termin rozpoczecia prac budowlanych   25.08.2008r.
  Termin zakonczenia   30.08.2009r.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pelnienie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dla budynku "L"

  Malbork, 19-05-2008r.

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
  82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
  Tel./fax 055 272 26 64

  oglasza przetarg nieograniczony na:

  "Pelnienie czynnosci zastepstwa inwestycyjnego dla budynku "L" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacja uzbrojenia terenu"

  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku.

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.

   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Bogdan Kulakowski,
  2. Kazimierz Murach.
  Zamknieta koperte zawierajaca oferte nalezy zlozyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

  "PRZETARG -ZP /IZ/2008 - zastepstwo inwestycyjne"

  do dnia 27.05.2008r. do godziny 930.

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 27.05.2008r. o godzinie 1000.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie www.tbs.malbork.pl przy ogłoszeniu w dziale "przetargi".

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze Oferty

  Malbork, 16-05-2008r.

  I N F O R M A C J A
  O WYBORZE OFERTY


  Na podstawie art. 92.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Malborku

  ZAWIADAMIA

  że w przetargu nieograniczonym na: " Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych "M", "N", "O" przy ul. Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę:

  Biura Projektowo - Inwestycyjnego "HYDRO-TERM" Adam Papaj, 82-200 Malbork
  ul. Wojska Polskiego 90A/B.


  Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną
  Oferty odrzucone : 2
  Wykonawcy wykluczeni : brak
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg lokalu

  Malbork, 12-05-2008r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje  przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowo-usługowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :  Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :


  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781

  Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

  kom. 512 101 425  Przetarg nieograniczony odbedzie się 15.05.2008 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.30


  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1515 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac 7 dni przed przetargiem w godz. od 800


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 25 zł + 22% VAT.Postapienie 1,00 zł. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.


  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg lokalu
  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje

  przetarg nieograniczony na najem nastepujacego lokalu uzytkowego:
  1. ul. A. Mickiewicza 26 III p. (pow. 58,40 m2 - trzy pomieszczenia, WC, korytarz) - wadium 500 zł

  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 15 maja 2008 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. o godz. 1630.

  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64.

  Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1615 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac 7 dni przed przetargiem w godz. od 800.

  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 15 zł + VAT, postapienie co 1,00 zł.

  wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
  w przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.
  zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedz na pytanie
  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 7 MAJA 2008R.

  Dot.: ZP - 02/2008 na: "Budowę budynku "L" przy ul. Czerskiego w Malborku".


  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  PYTANIE NR 1
  Brak wartości poz.13.59 kosztorysu stanu surowego oraz występuje niespójność treści i średnicy stali


  ODPOWIEDŹ NR 1
  1.poz. 13.59 należy ująć 0,015 t stal -A 0 D - 8 - KNR 2-02 T. 0290-0101
  2.Dodatkowo należy uwzględnić poz. 13.61 - KNR 2-02 T. 0290-0201 , zbrojenie stalą AIII D- 10 w ilości 0,021 t
  3.Dodatkowo należy uwzględnić poz. 13.62 - KNR 2-02 T. 0290-0202 , zbrojenie stalą AIII D- 16 w ilości 0,019 t.
    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2008-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytania i odpowiedzi do przetargu na budynek

  TREŚC ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO

  ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA

  UDZIELONE W DNIU 23 KWIETNIA 2008R.

   

   

  Dot.: ZP - 02/2008 na: „Budowę budynku „L” przy ul. Czerskiego w Malborku”.

   

   

  Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

  Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień

  o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

  Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

  PYTANIE NR 1

  Czy przewody wentylacyjne ponad dachem na pewno nie mają być wyposażone w wywiewniki typu Zefir?

  ODPOWIEDŹ NR 1

  Nie należy uwzględniać nawiewników typu Zefir. Kominy wykonać zgodnie z dokumentacją.

  PYTANIE NR 2

  W „Przedmiarze robót - zagospodarowanie terenu” poz. 3.12. ujęta jest wyłącznie robocizna dotycząca rozścielenia ziemi urodzajnej. Czy należy dodatkowo wycenić koszt ziemi urodzajnej i koszty dowozu jej na teren budowy?

  ODPOWIEDŹ NR 2

  W pozycji 3.12. należy ująć również koszt ziemi urodzajnej z kosztami jej zakupu.
    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na budowę budyku mieszkalnego

  Malbork, 14-04-2008r.

  OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o. 82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26 Tel./fax 055 272 26 64

  oglasza przetarg nieograniczony na:

  Budowe budynku mieszkalnego "L" przy ulicy Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urzadzeniem terenu.

  Termin rozpoczecia 25.08.2008r.

  Termin realizacji zamówienia: calkowite zakonczenie i rozliczenie budynku 30.08.2009r

  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna odebrac w siedzibie Zamawiajacego - pokój nr 2.

   Osoba uprawniona do kontaktowania sie z oferentami jest:
  1. Bogdan Kulakowski,
  2. Kazimierz Murach.
  Zamknieta koperte zawierajaca oferte należy złożyc w sekretariacie Zamawiajacego - pokój nr 2, z dopiskiem:

  PRZETARG - na budowe budynku "L"

  do dnia 12.05.2008r. do godziny 1000.

  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 12.05.2008r. o godzinie 1015.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacja techniczna, Przedmiary i Specyfikacje techniczne do pobrania na stronie www.tbs.malbork.pl przy ogłoszeniu w dziale "przetargi".
    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie wyniku przetargu

  Malbork, 25-03-2008r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
  Spółka z o.o. w Malborku

  W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod NR 46568/2008 na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych M, N, O przy ul. Czerskiego w Malborku" wybrano ofertę firmy:
  "Biuro Projektowo-Inwestycyjne "HYDRO-TERM"
  Adam Papaj
  82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 90A/B
  Uzasadnienie wyboru - najkorzystniejsza oferta.
  W przetargu udział wzięły następujące firmy:
  1. Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego
  10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 28 - OFERTA NR 1
  2. Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BEN BUD" inż. Benedykt Reder
  86-300 Grudziądz ul. Księcia Władysława Łęgi 1/27 - OFERTA NR 2
  3. Biuro Projektowo-Inwestycyjne "HYDRO-TERM" Adam Papaj
  82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 90A/B - OFERTA NR 3  Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
  1.OFERTA NR 1 - 165,00 pkt.
  2.OFERTA NR 2 - 228,45 pkt.
  3.OFERTA NR 3 - 300,00 pkt.

  Ofert odrzuconych i wykluczonych nie było

    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu

  Malbork, 08-03-2008r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Malborku ul. Mickiewicza 26 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Opracowanie dokumentacji technicznej dla 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,,M", ,,N" i ,,O" przy ul. Czerskiego w Malborku "
  Wymagany termin realizacji zamówienia :
  • Budynek M - 30.07.2008 r.
  • Budynek N - 30.10.2008 r.
  • Budynek O - 30.06.2009r.
  "Szczegółowe Warunki Przetargu" oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych i Projektowych "EL"s.c. Czesława Piotrowska & Wiesław Nidzgorski & Ewelina Piotrowska w Elblągu ul. Płk. Dąbka 94a pokój nr 2 tel: 0-55 235-04-56 - (Inwestor Zastępczy) Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest inż. Czesława Piotrowska W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Przetargu oraz Ustawie prawo zamówień publicznych. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Malborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Malborku ul. Mickiewicza 26 z dopiskiem: " PRZETARG - dokumentacja dla bud.,,M", ,,N" i ,,O" przy ul. Czerskiego w Malborku " do dnia 19.03.2008 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. Mickiewicza 26 - w dniu 19.03.2008 r. o godzinie 1015.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Realizacji Inwestycji znajdują się na stronie www.tbs.malbork.pl przy ogłoszeniu w dziale "przetargi".

    udostępnił Adam Nosko dnia 2008-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego
  MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje

  przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :

  Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :

  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02

  Na dzien przetargu w/w lokalu znajduja sie w stanie surowym zamknietym :

  1.Podlogi - posadzki betonowe,

  2.Sciany - tynki cementowo - wapienne , wybialkowane,

  3.co, cwu, instalacja elektryczna.

  Warunki wykonczenia w/w pomieszczenia do uzywalnosci zgodnie z prawem budowlanym dla lokalu handlowego , do uzgodnienia w biurze Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego przy ulicy Mickiewicza 26 IIp.

  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781

  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 22.11.2007 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.30

  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1520 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

  Wadium wynosi: 500 zl.

  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac dzien przed przetargiem w godz. od 800 do 1000

  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zl + 22% VAT.Postapienie 1,00 zl. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje


  przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego
   usytuowanego  w  budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku:

  Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodzi:


  rodzaj  pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R  A  Z  E  M

  72,02
  Na dzien przetargu w/w lokalu znajduja sie w stanie surowym zamknietym :


  1.Podlogi - posadzki betonowe,


  2.Sciany - tynki cementowo - wapienne  , wybialkowane,


  3.co, cwu, instalacja elektryczna.


  Warunki wykonczenia w/w pomieszczenia  do uzywalnosci zgodnie z prawem budowlanym dla lokalu handlowego , do uzgodnienia w biurze Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego  przy ulicy Mickiewicza 26  IIp.


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 08.11.2007 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 16.00


  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu                   (055) 272-26-64.
  Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1550 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac dzien przed przetargiem w godz. od 800 do 1000


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zl + 22% VAT.Postapienie  1,00 zl.
  Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca  przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.


  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego  kaucje w wysokosci  trzy miesiecznego  czynszu.
  W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.
  Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg ograniczony na najem 14 garazy samochodowych  Malbork, 16-10-2007r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje  przetarg ograniczony na najem 14 garazy samochodowych usytuowanych w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku:  Nr garazu.

  powierzchnia w m2

  1
  15,81
  2
  15,81
  3
  15,81
  4
  17,54
  5
  17,54
  6
  15,81
  7
  17,23
  8
  17,23
  9
  17,23
  10
  17,23
  11
  15,81
  13
  17,54
  14
  15,81
  16
  15,81

  W przetargu moga brac udzial Najemcy lokali mieszkalnych MTBS nie posiadajacy aktualnie umowy na najem garazu z zasobach MTBS.


  Przetarg ograniczony odbedzie sie 18.10.2007 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1600


  Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1600 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 10 zl + 22% VAT.Postapienie 0,50 zl.


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy.


  Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu i kaucji


  W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada.


  Przystepujacy do przetargu nie moze zalegac z oplatami za najem lokalu w MTBS.


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781


    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego  Malbork, 12-10-2007r.

  MALBORSKIE TOWARZYSTWO
  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
  Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje  przetarg nieograniczony na najem lokalu handlowego usytuowanego w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :  Lokal handlowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :


  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02


  Na dzien przetargu w/w lokalu znajduja sie w stanie surowym zamknietym :

  1.Podlogi - posadzki betonowe,

  2.Sciany - tynki cementowo - wapienne , wybialkowane,

  3.co, cwu, instalacja elektryczna.


  Warunki wykonczenia w/w pomieszczenia do uzywalnosci zgodnie z prawem budowlanym dla lokalu handlowego , do uzgodnienia w biurze Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego przy ulicy Mickiewicza 26 IIp.


  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 18.10.2007 r. (czwartek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.00


  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1450 wplacic wadium w siedzibie MTBS.


  Wadium wynosi: 500 zl.


  Lokal bedacy przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac dzien przed przetargiem w godz. od 800 do 1000


  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.


  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zl + 22% VAT.Postapienie 1,00 zl. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.


  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony lokale handlowo-usługowe
  MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spólka z o.o. w Malborku

  organizuje

  przetarg nieograniczony na najem dwóch lokali handlowo - uslugowych usytuowanych w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku: :

  1 Lokal handlowo - uslugowy nr 1 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :

  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02

  2 Lokal handlowo - uslugowy nr 2 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w sklad , którego wchodza: :

  rodzaj pomieszczenia

  powierzchnia w m2

  przedsionek
  3,42
  hala sprzedazy
  53,58
  komunikacja
  2,60
  pomieszczenie personelu
  4,69
  w.c.
  2,66
  magazyn
  5,07

  R A Z E M

  72,02

  Na dzien przetargu w/w lokale znajduja sie w stanie surowym zamknietym :

  1.Podlogi - posadzki betonowe,

  2.Sciany - tynki cementowo - wapienne , wybialkowane,

  3.co, cwu, instalacja elektryczna.

  Warunki wykonczenia w/w pomieszcze? do uzywalnosci zgodnie z prawem budowlanym dla lokali handlowo - uslugowych , do uzgodnienia w biurze Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego przy ulicy Mickiewicza 26 IIp.

  Osoba do kontaktu: Kazimierz Murach.

  (055) 272-26-64

  kom. 512 377 781

  Przetarg nieograniczony odbedzie sie 09.10.2007 r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 15.00

  Informacje o wyzej wymienionym lokalu mozna uzyskac pod numerem telefonu (055) 272-26-64. Przystepujacy do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 8.00 do 14.50 wplacic wadium w siedzibie MTBS.

  Wadium wynosi: 500 zl.

  Lokale bedace przedmiotem przetargu bedzie mozna ogladac dzien przed przetargiem w godz. od 8.00 do 10.00.

  Wygrywajacy przetarg winien zawrzec umowe najmu w ciagu 3 dni po przetargu liczac nastepny dzien jako pierwszy. Z trescia umowy najmu oraz regulaminem przetargu mozna zapoznac sie w siedzibie MTBS w Malborku przy ul. A. Mickiewicza 26.

  Cena wywolawcza za 1 m2 powierzchni uzytkowej wynosi 20 zl + 22% VAT.Postapienie 1,00 zl. Wadium wplacone przez osobe wygrywajaca przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

  Najemca przed podpisaniem umowy najmu wplaci do Kasy Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego kaucje w wysokosci trzy miesiecznego czynszu. W przypadku nie dojscia do zawarcia umowy z winy wygrywajacego wplacone wadium przepada. Zastrzega sie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

    udostępnił Adam Nosko dnia 2007-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygniętym przetargu

  ZARZAD  MALBORSKIEGO  TOWARZYSTWA

  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO

  Spółka z o.o.  w  Malborku

   

   

  Podaje do publicznej wiadomości , że w wyniku przeprowadzonego postępowania – przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego „K” przy ulicy Michałowskiego ,  został wyłoniony wykonawca:

   

   

  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

  „PRZYSZŁOŚĆ”

  82 – 200 Malbork , ul. Prusa 1.

   

   

  Termin rozpoczęcia prac budowlanych 01.10.2007r.

  Termin zakończenia                              30.10.2008r.

    udostępnił Kazimierz Murach dnia 2007-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg ograniczony na najem garażu

  ZARZĄD MALBORSKIEGO TOWARZYSTWA
  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
  SPÓŁKA Z O.O. W MALBORKU

   

  organizuje

  Przetarg ograniczony na najem garażu o pow. 15,80 m2
  w budynku "H" przy ul. Rolniczej 11 w Malborku - garaż nr 10 oraz 3

  1.    W przetargu mogą brać udział najemcy lokali mieszkalnych MTBS oraz przyszli najemcy lokali mieszkalnych w budynku IUJ przy ul. Rolniczej 14 nie posiadający aktualnie umowy na garaż w zasobach MTBS.

  2.    Przetarg odbędzie się 13.09.2007r. (czwartek) o godz. 15.30 w pokoju nr 2 przy ul. Mickiewicza 26 II piętro w Malborku.

  3.    Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium na garaż w dniu przetargu w siedzibie MTBS w Malborku do godz. 15.30

  4.    Wadium wynosi: - 500 zł.

  5.    Stawka wywoławcza za 1 m2 pow. garażu wynosi 10,00 zł + VAT, postąpienie co 10 groszy.

  6.    Wygrywający przetarg powinien zawrzeć umowę najmu w terminie do 14.09.2007r.

  7.    Wadium wpłacone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet kaucji.

  8.    W przypadku nie zawarcia umowy w w/w terminie, wadium przepada.

  9.    Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.

    udostępnił Katarzyna Kowalewska dnia 2007-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra