Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
MTBS
Wydawanie wniosków na budynek
Przetargi
Inwestycje w realizacji
Jak otrzymać mieszkanie
Kontakt
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • JAK OTRZYMAć MIESZKANIE

    Jak otrzymać mieszkanie

  1. Kto może starać się o mieszkanie w Malborskim TBS

  Oferta TBS skierowana jest do rodzin o średnich dochodach, których nie stać jednak na zakup mieszkania lub jego budowę ze środków własnych, ale jego dochody zapewniają płatność czynszu i świadczeń.

  Towarzystwo może wynająć mieszkanie wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

  • wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w mieście Malbork
  • Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeśli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega
  • dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:
   1. o 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym
   2. o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym
   3. o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie o większej liczbie osób.
    (25% dochodu brutto najemców powinno pokryć koszty utrzymania mieszkania)

   

   

  2. Kolejność typowania do zawarcia umów na najem mieszkania
  1. Osoby gwarantujące płatność czynszu (jeżeli 25 % dochodów rodziny brutto zabezpiecza koszty utrzymania mieszkania).
  2. Osoby objęte umowami partycypacyjnymi.
  3. Najemcy TBS-u wnioskujący i mający uzasadnione powody zmiany kategorii mieszkania.
  4. Najemcy zajmujący samodzielne lokale mieszkalne w zasobach komunalnych, którzy w zamian za uzyskany lokal mieszkalny w zasobach MTBS pozostawią wolne mieszkanie komunalne. 
  3. Zasady wyłaniania najemców mieszkań MTBS
  1. Wnioski o wynajęcie mieszkania rozpatruje komisja powołana zgodnie ze Statutem Malborskiego TBS, która ustala wstępną listę osób zakwalifikowanych oraz przeprowadza losowanie.
  2. W czasie losowania wyłania się przyszłego najemcę oraz osoby rezerwy - z określoną kolejnością. Prawo wynikające z pozostawienia w rezerwie wygasa z dniem ogłoszenia ostatecznej listy najemców na następny budynek.

  4. Zasady Partycypacji

  • Partycypacja w kosztach budowy uprawnia do wskazania osób do zamieszkania w pierwszejkolejności bez losowania.
  • Partycypantem może być osoba fizyczna lub prawna, która wpłaci gotówką w określonym terminie kwotę 30 % wartości budowy mieszkania ustalonej na podstawie wskaźnika stawki odtworzeniowej ogłaszanego przez Wojewodę Pomorskiego, aktualnie jest to 3.680,00 zł/m2.
  Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272 26 64, lub osobiście w siedzibie Spółki Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

  (Umowa partycypacyjna określa szczegółowe zasady)

  5. Kaucja

  Najemca przed zamieszkaniem zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji, która zwaloryzowana podlega zwrotowi w momencie opróżnienia lokalu.

  Wysokość kaucji liczona jest według wzoru:

   

  Kaucja = powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego x 12 m-cy x aktualna stawka czynszu (8,00 zł)
  6. Przewidywana wysokość czynszu

  Czynsz w mieszkaniach wynajmowanych przez Towarzystwo nie może być w skali rocznej wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej mieszkania. Dla warunków przewidywanych w dniu zasiedlenia czynsz wynosiłby 7,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

  Oprócz czynszu najemca mieszkania zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za:

  • energię elektryczną wg wskazań licznika
  • energię cieplną wg wskazań licznika
  • wodę wg wskazań licznika
  • wywóz nieczystości stałych.


  Z uwagi na pełne opomiarowanie odbiorników mediów, kształtowanie wysokości opłat miesięcznych za ich używanie zależne będzie w pełni od wynajmujących lokale mieszkalne.

    udostępnił Krzysztof Nosko dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra